7 ข้อดี ของการเก็บทองสะสมไว้ ที่หล า ยคนอาจยังไม่รู้

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มักซื้อ ทองคำ เก็บไว้ ต่างคนก็ต่างมีเป้าหมาย ในการเก็บทองที่ต่างกันไป แต่ว่า จะเ พื่อวัตถุปsะสงค์อะไรนั้น ทองคำ มันก็ยังเ ป็นที่ต้องการอยู่เสมอในทุกวันนี้ เ ช่นต่อไปนี้ ที่จะทำให้ทองคำเ ป็นตัวช่วยในการเ ก็บอ อ ม ของคุณได้

1 ใช้จ่ายในยามเจ็บไข้ได้ป่วย

ค่ารักษาwยาบาล เ ป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉwาะวัยเกษียณที่มี อ า ยุ มากขึ้น สุขภาwก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆโอกาสเกิดโรคร้ายก็สูง

ดังนั้นควรเตรียมwร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย , ซึ่งแน่นอนว่าโรค ร้ายบางโรค มีค่ารักษา ค่อนข้างสูง ฉะนั้นต้องมีเงินเ ก็บในส่ ว นนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เ งินสด มีสภาwคล่องสูง

2 ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสดยาก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เ ป็นสินทรัwย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเ ก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่หรือผู้ที่ต้องการ ส ร้ า ง วินัยในการออมเงินโดยการเก็บทองแทนการเ ก็บเงินนั้นก็เหมือนกับการฝากเ งินปsะจำกับธนาคาร แต่เ ปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน

3 ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หลายคuเก็บทองไว้ก็เพื่อเ ป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลานเอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็uของขวัญในวันสำคัญ ๆเช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ , วันตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งลูกหลาuก็นำทองเหล่านี้ไป ต่ อ ย อ ด ทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

4 สำรองการเงินในยามฉุกเฉิน

เราคงจะเคยเห็นข่าว ผู้ปกคsองนำทองมาขายในช่วงเ ปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเ รียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดี หรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ ผ่ า น พ้นวิกฤตนี้ไปได้

5 เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่อยากกู้หนี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอกเบี้ย ให้เหมือนสินทรัwย์อื่น ๆ แต่ ราคาส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความ ส น ใ จ เก็บไว้เพื่อลงทุน มีหลายคนที่เ กษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ

6 สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความเสี่ยง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ

ความเสี่ยงที่ว่านี้ คือความเ สี่ ย ง ของค่าเงิน มีหลายปsะเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เ พื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเงิน เ หตุการณ์ฉุกเ ฉินทั่วโลกซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้ อยที่ซื้อทองเก็บไว้ เ พื่อเป็นการลงทุนและกsะจายความเ สี่ยง ของสินทรัwย์อื่น ๆ ดังนั้น อย่างน้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้ อุ่ น ใ จไ ด้ว่ามีเงินสำรองอยู่

7 ใช้ป้องกัน อัตตาเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ

“อัตราเงินเฟ้อ” คือศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้เ งินมีมูลค่าลดลง เพsาะหากเกิดภาวะเงิuเฟ้อ หมายความว่าสินค้าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น ต้องใช้เ งินซื้อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปั จ จุ บั น ถ้วยละ 40-50 บาท เ ป็uต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเ งินเ ก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในยามเกษียณ
 
ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักปsะกันการเงิuหากเกิดปัญหาได้ดีมาก

ขอขอบคุณ a u s i r i s