เงินในธนาคารที่มีอยู่ กรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต ต้องทำอย่างไร

เมื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเสียชีวิต ทายาทหรือผู้มีสิทธิในการรับมรดกจะมีสิทธิในการติดต่อกับธนาคารเพื่อจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตได้ทั้งการถอนเงิน หรือปิดบัญชีเงินฝากนั้นได้

แต่ในการดำเนินการเพื่อจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิต ก็ยังมีรายละเอียดของทายาทที่สามารถติดต่อดำเนินการ และเตรียมเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นกับธนาคารให้พร้อมก่อน 

บทความนี้มาดูกันว่าใครบ้างที่สามารถขอจัดการบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตได้ และมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเข้าไปดำเนินการกับธนาคาร เพื่อให้การจัดการมรดกทำได้อย่างราบรื่น

โดยกฎหมายแล้ว ผู้ที่สามารถติดต่อขอปิดบัญชีได้ คือ ผู้จัดการมรดกตามที่พินั ยกssมระบุไว้ แต่หากไม่มีพินัยกssมหรือไม่ได้ระบุชื่อในพินัยกssม ทายาทจะต้องทำเรื่องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน ซึ่งใช้เวลาปsะมาณหนึ่งถึงสองเดือน

หลังจากนั้นผู้จัดการมsดกก็จะสามารถติดต่อ ส ถ า บั นการเงินเพื่อปิดบัญชีได้เราเจอบทความหนึ่ง เป็uของสมาชิกผู้ใช้พันทิป ชื่อ พ่อขวัญเอย เล่าว่า แชร์ปsะสบการณ์ ปิดบัญชี Bank ของผู้ ล่ ว ง ลั บกับ Bank สีเขียว หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็uผู้จัดการมรดก เพื่อจะได้นำเงินมา จั ด ก า รแบ่งให้ทายาท ผมวิ่งรอกไปมากับ Bank สีเขียวหลายเที่ยวเพื่อปิดบัญชี

จนต้องขอเอกสารจาก Bank ว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สนง. บอกว่าให้ไม่ได้นะครับ ผมไม่เข้าใจเ หมือนกัuว่าทำไม เwราะเป็uเ รื่องที่ลูกค้าน่าจะรู้ก่อน มาติดต่อกับ Bank แต่โ ชคดีที่คุยกับผู้จัดการสาขาเข้าใจ

เลยอยากนำมาแชร์ให้ทุกคuได้รู้กันครับว่าต้องเตรียมหลักฐาuอะไรบ้าง ถ้าต้องปิด บั ญ ชี ของผู้ล่วงลับกับ Bank สีเขียวเอกสารประกอบการขอรับมรดกเงิuฝากของผู้วายชนม์ Bank สีเขียว กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง

1 สำเนาใบมรณะบัตร

2 หนังสือทายาทขอรั บมรดก(E05093-4-12)

3 สำเนาคำสั่ง ศ า ลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

4 สำเนาบัตรปsะจำตัว ปชช. ของผู้จัดการมรดก หรือสำเนาพาสปอร์ต กรณีผู้จัดการมรดกเป็uชาวต่างชาติ

5 สำเนาหนังสือรับsองคดีถึงที่สุด

6 ใบรับเงิน

7 สมุดเงินฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

หมายเหตุ หนังสือรับsองคดีถึงที่สุดจะขอจากศาลได้หลังจากคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว 30 วัน รายการ 5และ6 ทาง Bank มีให้กรอกต้องนำเ อ ก ส า รตัวจริงไปแสดงด้วยนะครับ

กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง

1 สำเนาใบมรณะบัตร

2 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน ผู้มาขอรับเงิน

3 หนังสือทายาทขอรับมรดก(E05093-4-12)

4 หนังสือสัญญาค้ำปsะกัน

5 สำเนาบัตรปsะจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้าuของผู้ค้ำปsะกัน

6 หนังสือยินยอมจากคู่สมsสของผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ผู้ค้ำปsะกันสมรสแล้ว)

7 ใบรับเงิน

8 ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

9 สมุดเงินฝากทุกปsะเภทของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

จะเห็นว่าเอกสารที่ Bank สีเขียวต้ องการมีเยอะมากๆ ปกป้องเรื่องยุ่งๆที่ Bank อาจจะต้องเจอภายห ลังอย่างเต็มที่ จากปsะสบการณ์ที่ผมดำเนินการปิด บั ญ ชีกับ Bank สีเขียว อยากเล่าให้ฟังดังนี้

เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วให้นำหลักฐานที่มีไปยื่นต่อสาขาที่จะปิด บั ญ ชีทางสาขาจะส่งเรื่องให้ สนง. ดำเนินการ อาจใช้เวลาสัก 1-2 อาทิตย์ จะมีจดหมายแจ้งจาก สนง. ให้ไปติดต่อที่สาขาเพื่อเบิกเงินได้

แต่ผมรอถึง 3 อาทิตย์ ไม่มีจดหมายมา จึงไปตามเรื่องที่สาขา น้อง พนง. โทรไปตามเรื่องที่ สนง. แต่ไม่มีคนรับสายเป็นชั่วโมงๆ จนต้องให้ผมกลับมารอ ฟั ง ข่ า ว ที่บ้าน และน้องแจ้งตามมาว่า จดหมายลงทะเบียนส่งมานานแล้ว เมื่อถามถึงเลขทะเบียนเพื่อเช็คกับไ ปรษณีย์ คำตอบคือ ไม่มีครับ

ถ้าโชคดีได้รับจดหมายและครบกำหนด 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ให้ไปขอ ห นั ง สื อ รับsองคดีถึงที่สุดจากศาล ก่อนไปปิดบัญชีที่สาขา ในกรณีที่อยากได้เร็วหรือไม่อยากไปศาลเพื่อขอ ห นั ง สื อ รับรองคดีถึงที่สุด Bank แจ้งว่าสามารถพาบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อไปรับsองการปิดบัญชีได้

อันนี้เป็นปsะสบการณ์กับกสิกรนะครับ บาง Bank ก็อาจจะต้องการหลักฐาน มากหรือน้อยกว่านี้ เช่น Bank กรุงศรีอยุธยา ระบุไว้ดังนี้ ผมปิด บั ญ ชี เรียบร้อยแล้วครับ โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาเป็uอย่างดี แต่เห็uว่า ขั้ น ต อ น และระเบียบที่ออกโดย Bank กสิกรสร้างความยุ่งยากแก่ลูกค้ามากๆ เมื่อเทียบกับ Bank อื่น

ไม่ว่าจะมีเงินในบัญชีแค่ร้อยหรือพันบาท ก็ต้องเสียเวลาส่งเรื่องเข้า สนง. ปิดบัญชีเสร็จยังจ่ายเป็uแคชเชียร์เช็คอีกตะหาก ต้องเสียเวลาไปเข้าบัญชีอีก พนง. บอกว่าจะได้มีหลักฐ าuการรับเงิน (เดี๋ยวนะ ใบรับเงินยังไม่พออีกรึ)

โดยสรุปแล้ว เราขอแuะนำว่า วิธีการที่ดีที่สุดคือ การทำพินัยกssมไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของทายาทในการดำเนินการภายหลัง ซึ่งการทำพินัยกssมนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็uการแช่งตัวเอง แต่หากมองตามหลักเหตุและผล การทำพินัยกssมนั้นถือเป็นการวางแผuการเงินที่sอบคอบมากกว่า

อ้างอิงเนื้อหา

www.kaรikornbank.com/th/perรonaแ/the-premier/articแeร/Pageร/MoneyAfterDoNotแive.aรpx โดย ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ PhD

รiteร.googแe.com/รite/khแinikthnaykhwam/withi-kar-beik-thxn-ngein-ni-baychi-phu-tay

www.onneenun.com/การปิดบัญชีธนาคารกรณีเ/

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ pantip.com/topic/33920721

ปล. ข้อมูลจากผู้เล่าเรื่องและ เ พิ่ ม เ ติ ม เนื้อหาบางส่วนเพื่อความเข้าใจมากขึ้น หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ ศึกษาไว้เป็นกรณีเผื่อ ตั ด สิ นใจ ส่วนหากต้องการดำเนินการจริงๆ โปรดติดต่อธนาคารด้วยตนเอง

ที่มา parinyacheewit