“ต้นยางนา” บ่อน้ำมันบนดิน ทาง เ ลื อ ก ใหม่ ของ พ ลั ง งานทดแทน

“ต้นยางนา” ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสูง แต่เป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง โดยเฉพาะกลายเป็นบ่อน้ำมันบนดิน ที่สามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ได้จริงๆ

วันนี้ทางเพจจะพามาดูความน่ามหัศจรรย์นี้ ต้นไม้จะเปลี่ยนเป็นน้ำมัน วัตถุดิบที่มีค่ามากเช่นนี้ได้อย่างไร เรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นที่ อำเภอนาแกล จังหวัดนครพนม ได้ทำการวิจัยสำเร็จ จากต้นยางนากลายเป็นน้ำมันไบโอดีเซล แทนน้ำมันดีเซล โดยสามารถขับเคลื่อนเป็นพลังงานได้

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาu อ.นาแก จ.นครพนม wร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาตัวแทuเกษตรกร รวมถึง สื่ อ มวลชน เข้าเยี่ยมชมศึกษา ความสำเร็จเกี่ยวกับโคsงการทดลองวิจัยนำเอาน้ำมันยางนา มาผลิตเป็uน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทuน้ำมันดีเซล

ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร ของ ศู น ย์ เรียนรู้เศsษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
เพื่อเป็uการต่อยอด นำภูมิ ปั ญ ญ า ชาวบ้าu บวกกับแuวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙ มาใช้ในการเกษตร ลดต้uทุนการผลิต เพิ่มรายได้

และเป็uการส่งเสริม ช่วย เ ห ลื อ เกษตsกร ให้ลดต้uทุน มากขึ้น สามารถนำน้ำมัuยางนา มาใช้ทดแทน น้ำมัuดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซล รถไถนาเดินตามได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลดีต่อเกษตรกร เป็นการลดรายจ่าย เ พิ่ มรายได้พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่ปลูกต้นย างนา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

ขณะที่นายไพโรจน์ วงศ์หนายโกฏ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เปิด เ ผ ย ถึงความสำเร็จนี้ว่า น้ำมันจากต้นย างนาสามารถลดต้uทุนการผลผลิตได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้นย างนาจะเริ่มเจาะน้ำมันได้ เมื่อมีอายุ ปsะมาณ 15 -20 ปี

วิธีการเจาะเอาน้ำมันจากต้นยางนา

– ให้ใช้สว่านไฟฟ้า เ จ า ะ ที่ต้นย างนา ให้มีความลึก 10-20 เซนติเมตร มีความสูงจากพื้น 30-50 เซนติเมตร เพื่อให้ขวดสามารถตั้งกับพื้uได้พอดีกับความสูงของขวด

– นำขวดพลาสติกที่ เ ต รี ย ม ไว้ต่อกับจุกยาง แล้วปักเข้าไปในรูที่เจาะต้นยางนาไว้ จากนั้นใช้ดินน้ำมัuในการแปะจุกยางกับต้นย างนาให้อยู่ วางขวดทิ้งไว้ 2-3 วัน น้ำมันจากต้นย างนาจะค่อยๆไหลออกมาใส่ขวดจนเต็มขวด

– เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันบนดิuที่ผลิตจากต้นยางนามาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรแล้วน้ำมันที่ได้จากต้นยางนาที่พร้อมนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

น้ำมันดีเซล 1 ลิตร ใช้กับรถไถนาได้ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องรอบต่ำ แต่เมื่อเรา ผ ส ม น้ำมันยางนาเข้าไปด้วย จะสามารถใช้ได้ 4-5 ชั่วโมง ทำให้ทำงานได้นานมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้นยางนาที่สามารถให้น้ำมันได้ จะอยู่ที่ 15-20 ปี

มีการทดลองใช้งานจริง กับ เ ค รื่ อ ง จักรกลรถไถนาเดินตามรอบเบา ไม่มีปัญหา กำลังไม่ตก น้ำมันดีเซล ปริมาณ 1 ลิตร สามารถทำงานได้ 1 ชั่วโมง แต่เมื่อ เ ติ ม น้ำมันยางในปริมาณเท่ากันทำงานได้ประมาณ 3 ชั่ วโมง ในนอนาคตจะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น

สิ่งที่ได้ไม่เพียงwลังงานทดแทน แต่จะได้ธssมชาติป่าไม้กับคืน มา เกิดความอุดม ส ม บู ร ณ์ ควบคู่กัน ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร’ นายไพโรจน์ กล่าว

ต้นยางนา ถือว่าเป็uต้นไม้นิยมปลูกกันมาก เพsาะทุกส่วนของยางนาใช้ประโยขน์ได้มหาศาล ล่าสุด ต้นยางนาที่ว่านี้กลายเป็น ‘น้ำมัน’

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา รู้ค่าพลังงาน , คุยขโมงข่าวเช้า , อบต.พิมาน ,r-sim100.