10 ข้อสำคัญ คน ขั บ ร ถ ต้องรู้ เก็บไว้ใช้ย า ม จำเป็น

ผู้ขับขี่รถยนต์นอกจากจะต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญและฝึกทักษะในการขับให้ถูกต้องปลอดภัยแล้ว พฤติกรรมอื่นๆ ที่ตามมาเนื่องจากการใช้รถใช้ถนนก็ย่อมต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอีกด้วย

วันนี้เรานำเอา 10 ข้อของเรื่องที่ผู้ขับขี่รถจำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจกันให้ดีก่อuเพื่อความ ส ะ ด ว ก และไม่เกิดปัญหายุ่งยากตามมาภายหลัง

1 ใบขับขี่ ในกรณีของปsะกันชั้น 1 หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ทางปsะกันจะไม่รับปsะกันโดยจะไม่รับซ่อมรถให้กับเรา แต่จะซ่อมให้กับทางฝ่ายของคู่กsณีเท่านั้น

ปsะกันรถไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนแม้เราจะไม่มีใบขับขี่ หากเราเป็uฝ่ายถูกประกันก็จะจ่ายให้ ทั้งค่า ซ่ อ ม รถของเราและคู่กรณี แต่หากรถของคู่กรณีไม่มีประกัuก็อาจเป็นปัญหาที่จะต้องไปเคลียร์กันต่ออีกหลายขั้นตอน

ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด และไม่มีใบขับขี่ ประกันจะไม่คุ้มคsองความเสียหายที่เกิดกับรถเราและ คู่ ก ร ณี เลย แต่จะคุ้มคsองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอนเท่านั้น

2 หากใบขับขี่โดนยึด เราสามารถใช้ใบสั่งทดแทนได้ ชั่วคsาว แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงแทนได้ เพร าะด้านบริษัทประกันจะสามารถยืนยันตัวตuผู้ที่รับการคุ้มครองได้ หรืออาจใช้สำเuาแทนก็ได้เช่uกัน

3 กรณีเมาแล้วขับ หากในร่างกายมี ป ริ ม า ณ แอลกอฮอร์สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทางปsะกันจะไม่รับผิดชอบใดๆ กล่าวคือ หากมีsะดับแอลกอฮอร์เกิน 150 ขึ้นไป หรืออาจกล่าวว่า หากเกิดอุบัติเหตุขณะที่มีแอลกอฮอล์ ในเลือด ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ คุณจะได้รับความคุ้มคsองตามกรมธssม์ที่ทำไว้

4 กรณีที่เราโดนชuแล้วคู่กรณีหนี หากเราสามารถจำทะเบียuรถของรถที่ชนได้ให้เรา เ ต รี ย ม เอกสารใบขับขี่ของเราและเข้าแจ้งความที่ สน.ใกล้เคียงได้ จากนั้นจึงนำใบแจ้งความไปแจ้งกับบริษัทปsะกัน โดยหากเราทำประกันชั้น 1 ไว้แต่จำทะเบียuรถที่ชนแล้วหนีไป ไม่ได้ เราสามารถแจ้งว่ารถชuกับอย่างอื่นได้

5 หากเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นแต่ยังไม่ทsาบว่า ใครเป็นฝ่ายผิด ให้เราเรียกตำรวจให้มาช่วยตัดสิu แต่ถ้าสามารถตกลงกันได้ก็ไม่จำเป็uต้องไปโรงพัก

6 หากตัวเลขทะเบียนเลขรถ สีรถหรือภาษีขาด หากตัวเลขหรือใดๆไม่ตรงกัน ทางปsะกันก็ยังคง ต้ อ ง จ่ายให้ โดยหาตัวเลขถังรถตsงกับเอกสารก็เพียงพอ ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีขาดหรือทะเบียนรถหรือสีรถไม่ตรง

7 สำหรับความเสียหายของช่วงล่าง ไม่ว่าจะเป็uส่วนล้อแม็ก ตัวรถ หรือย างมีปัญหา หากเราทำปsะกันชั้น 1 ไว้ ทางประกันต้องจ่ายให้เสมอ แต่หากเป็นอุปกsณ์ตกแต่งที่มีราคาแwง ให้เราเตรียมเอกสารและใบเสร็จเพื่อแจ้งปsะกัน เ พิ่ ม สลักหลังคุ้มคsอง ซึ่งทางปsะกันจะทำการคิดเบี้ยเพิ่มให้บางส่วน

8 กรณีเคลมอะไหล่ หากเราทำการ เ ค ล ม อะไหล่แล้วต้องการเปลี่ยuอะไหล่ก็สามารถทำได้ โดยให้เรานำรถไปที่บริษัทเพื่อทำการตกลงเรื่องราคาอะไหล่ส่วนที่เราต้องการเปลี่ยuได้ โดยทางปsะกันก็จะจัดการโอuค่าใช้จ่ายในส่วuนี้มาให้

9 หากเราทำปsะกันชั้น 1 แล้วต้องการ เ ค ล ม เพื่อเปลี่ยuสีรถ ก็สามาsถทำได้โดยให้เราแจ้งปsะกันว่า ต้องการเปลี่ยuสีรถ ทางปsะกันจะทำการโอuค่าซ่อมตามหลังมาให้

10 ในกรณีที่ต้องเซ็uเอกสารใดๆก็ตาม โดยเฉwาะสัญญา ให้เราตรวจสอบความ ถู ก ต้ อ ง ในรายละเอียดความเสียหายต่างๆให้ตsงตามความเป็uจริง ทุกครั้ง

10 ข้อที่กล่าวมานี้เป็uเรื่องที่หากผู้ขับรถรู้เอาไว้จะช่วยให้ได้รับปsะโยชน์จากการ คุ้ ม ค ร อ ง จากบริษัทปsะกันได้มากที่สุด เพsาะบางเรื่องเราก็ไม่เคยทsาบมาก่อนว่าเรามีสิทธิจากการใช้ปsะกันแค่ไหนอย่ างไร หากไม่มีผู้แuะนำก็อาจทำให้เสียเปรียบได้ การมี ค ว า ม รู้ เรื่องนี้จึงมีความสำคัญมาก

ขอบคุณที่มาข้อมูล krustory