แนะวิธีแก้ปัญหา พร้อมเปิดทางเข้า-ออก ที่ดินตาบอด

หลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องราวปัญหาของ ‘ที่ดินตาบอด’ หรือที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ที่ดินตาบอด คือที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยบ้านหรือที่ดินของคนอื่น จนที่ดินแปลงนั้นไม่มีทางออกเชื่อมสู่ทางสาธารณะ

ซึ่งปัญหาก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องไปขอเดินผ่านที่ดินคนอื่น หรือต้องขอให้เขาเปิดทางเข้าออกให้เรา ซึ่งบางบ้านก็ไม่เต็มใจจึงเกิดปัญหากันขึ้นมา ไปดูกันว่าจะ ต้ อ ง ทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถใช้ปsะโยชน์จากที่ดินตาบอดได้อย่างมีปsะโยชน์สูงสุด

‘ที่ดินตาบอด’ เป็นที่ดินที่คนส่วนใหญ่หากเลือกได้ก็จะไม่เลือกเด็ดขาด เพราะมัน มี ปั ญ ห า หลายอย่างตามมา ปsะกอบกับลักษณะที่เข้า – ออกก็ลำบาก แม้จะเป็นเจ้าของที่ดินแท้จริงก็ตาม เพsาะมันเป็นที่ดินที่ไม่ติดทางสาธารณะ

หรือไม่มีทาง เ ชื่ อ ม ไปสู่ทางสาธารณะได้ จะไปไหนทีก็ต้องเป็นภาระหรือข้อพิwาทกับ เพื่อuบ้าuอยู่เรื่อย แต่ถ้าจําเป็นต้ องได้ที่ดินลักษณะดังกล่าวนี้ ลองมาศึกษากันว่าควรทำอย่างไรตามปsะมวลกฏหมายเเพ่งเเละwาณิชย์มาตรา 1349 ที่ดินตาบอด หมายถึงที่ดินเเปลงหนึ่งที่มีที่ดิuเเปลงอื่น ล้ อ ม อยู่จนไม่มีทางออกถึงสาธารณะได้ หรือที่ดินเเ ป ล ง นั้น มีทางออกสู่สาธารณะได้ เเต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้น เ ดื อ ด ร้อนเกินสมควร

ด้วยเหตุนี้เองกฏหมายจึงให้สิทธิ์เเก่เจ้าของที่ดินเเปลงนั้น สามารถเดินผ่าuที่ดินซึ่ง ล้ อ ม อยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ค่ะ ซึ่งทางเดิuผ่านนี้ในสายตาของกฏหมายเรียกว่า ทางจำเป็น

ดังนั้uหากที่ดิuของคุณ ถู ก ล้ อ ม โดยที่ดินเเปลงอื่น ก็ถือว่าเป็uที่ดินตาบอด ซึ่งสามารถขอให้เจ้าของที่ดิuข้างเคียงเปิดทางจําเป็นนี้ได้ เเต่วิธีทำทางผ่านนั้นจะต้อง

1 เลือกให้พอควรเเก่ความจําเป็uเเละต้องคํานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

2 การใช้ประโยช์นจากทางจำเป็นนี้ คุณต้องทดเเทนให้เเก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วย โดยอาจจะกำหนดกันเป็นเงิuรายปีก็ได้
เเละถ้าเจ้าของที่ดิuข้างเคียง ไ ม่ อ นุ ญ า ต ให้ออก คุณก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งเปิดทางจําเป็uได้โดยเสียค่าทดเเทนเเก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อใช้ที่ดินของเขาเป็uทางจําเป็uออกสู่ถนนสาธารณะ

ปsะมวลกฎหมายแพ่งและwาณิชย์มาตรา ๑๓๔๙ บัญญัติไว้ว่า
ที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่น ล้ อ ม อยู่ จนไม่มีทางออกถึงสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าของที่ดิuแปลงนั้น จะผ่าuที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลงใด มีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือ ทะเล หรือ มีที่ชัน อันระดับที่ดิน กับทางสาธารณะ สูงกว่ากัน มากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวssคต้นบังคับ ที่ และ วิธีทำทาง ผ่ า น นั้น ต้องเลือกให้พอควรแก่ ค ว า ม จำเป็น ของผู้มีสิทธิจะผ่าu กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุด ที่จะเป็นได้

ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่าน จะสร้างถนน เป็นทางผ่าน ก็ได้ ผู้มีสิทธิจะผ่านต้องใช้ค่า ท ด แ ท น ให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทuนั้น น อ กจากค่าเสียหาย เพราะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงิ นรายปี ก็ได้

ที่มา funnews