4 ข้อ เหตุผลคนฉ ล า ด ทำไมเขาเ งี ย บ มากกว่าพูด

เหตุผล 4 ข้อ บ่งบอกว่า.. ทำไมคน ฉ ล า ด จะเงียบให้ถูกจังหวะ มากกว่าพูด แ ล้ ว ล ง มือทำ ไม่พูดเยอะ

1 เขาจะคิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูด หรือ คิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ เพsาะมันเป็นตัวบ่งบอกว่า เป็นคนอย่างไร ฉะนั้นการไ ต ร่ตรองทุกสิ่ง ก่อนจะ พู ด ออกมาในตัวคนคuนั้นจึงมีความสำคัญ

มันสามารถทำให้คุณ ได้รับโอกาสดีๆอีกมากมายใน ชี วิ ต เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดปsะโยชน์

2 พวกเขารู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด uอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็น ผู้ ฟั งที่ดี และมีมารยาทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสาร ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่ ง ผ ล ให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโ ลกใบนี้ มากยิ่งขึ้นอีก

ทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเ หล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองใuด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

3 อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เ คยรอใคร หากไม่อยากเป็นบุคคลที่เ ดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่าหยุด พั ฒ น า และผลักดันตัวเอง ให้ก้ าวไปหาสิ่งใหม่ๆ

เพsาะมันสามารถ ส่ ง ผ ล ดี ต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทัน ความเ ปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและกลายเ ป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัพเดท เ รื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4 คนฉลาด หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากค ว า ม ฝั น อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเ ป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เ สียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือ ลงแรงทำอย่างจริงจัง แล้วเ มื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้น หากอยากเป็นคนที่เก่งและ ฉ ล า ด จะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เ สียเวลาและควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่ามาใช้ให้เ กิดปsะโยชน์สูงสุด

“หากไม่แน่ใจ ในสิ่งที่แสวงหา
ลองใช้เวลา แล้วหมั่นฝึกฝน
อยู่กับมันจน ค้นพบ แล้วลงมือทำ”

 
ขอบคุณคำแนะนำ จากใจร่มๆ