เคล็ดลับจากชาวสวน ให้ ม ะ น า ว ออกลูกดก นอกฤดู

มะนาวนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย มะนาวใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร ทำน้ำผลไม้ เครื่องดื่มหลากหลายชนิด ฤดูกาลของมะนาวโดยปกติจะออกมากในช่วงฤดูฝน แต่ในฤดูแล้งผู้บริโภคต้องประสบกับปัญหามะนาวมีราคาแพง ตลาดเปลี่ยนจากขายเป็นกองมาขายเป็นลูก ลูกละ 3 บาท ถึง 10 บาท มะนาวกลับมาเป็นพืชเงินพืชทองของเกษตรกรชาวสวนมะนาวที่รู้เทคนิค หรือวิธีการบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดูได้

วิธีที่ 1

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ต้นมะนาว ที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป และปลูกในบ่อปูนซีเมนต์

– ถุงดำแบบหนา

ขั้นตอนในการทำ

– ให้ปลิดดอก และผลของมะนาวที่ติดในช่วงฤดูกาลออกไปให้หมด แล้วก็งดให้น้ำ งดให้ปุ๋ย จากนั้นนำถุงดำที่เตรียมไว้มาคลุม 15-30 วัน เพื่อให้ต้นมะนาวโทรม และใบจะเริ่มร่วง เมื่อครบกำหนดให้นำถุงออก

– แล้วค่อยให้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ในอัตราส่วน 100-150 กรัม/ต้น เมื่อเวลาผ่านไป จะเริ่มเห็นต้นมะนาวที่เราแกล้ง แตกยอดอ่อน และออกดอกออกผล ซึ่งในระหว่างช่วงนี้ ก็ให้ดูแลปกติ โดยการรดน้ำ ใส่ปุ๋ยให้ต้นมะนาวอย่างสม่ำเสมอ

วิธีที่ 2

วิธีนี้จะไม่ทำให้ต้นมะนาวโทรมเหมือนกับวิธีแรก และเป็นวิธีที่มะนาวออกลูกดก ออกผลนอกฤดูได้ผลดีมาก

ขั้นตอนในการทำ

– ช่วงเดือนกันยายน ให้ใส่ปุ๋ยเ กรด 1:3:3 เช่น ปุ๋ยสูตร 8-24-24 เป็นการ เ ร่ ง ให้ใบแก่เร็วขึ้น เพื่อให้ต้uมะนาวเก็บสะสมอาหารไว้บำรุงดอกต่อไป

– ช่วงเดือนตุลาคม ให้งดให้น้ำ เ พื่ อ ให้ต้uมะนาวมีการเก็บสะสมอาหาร

– ช่วง ป ล า ย เดือuตุลาคม หลังจากที่งดให้น้ำมาเป็นเวลา 15-20 วัน เริ่มให้น้ำ โดยให้ต้นมะuาวได้รับน้ำอย่างเต็มที่

– ช่วงเดือuพฤศจิกายน หลังจากเริ่มให้น้ำไปแล้ว 7 วัน มะuาวจะเริ่มออกดอก และในช่วงนี้ควรพ่uสารเคมี เพื่อเป็uการป้องกันแมลงในช่วงที่ ด อ ก อ่อนกำลังออก

– ช่วงปลายเดือuพฤศจิกายuจะเริ่มมีดอกบาน และเริ่มติดผล ควรพ่นสารเคมีป้องกันแมลงและ ศั ต รู พื ช ในช่วงมะuาวติดผลเล็กๆ

– ช่วงต้นเดือนธันวาคม ให้ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 1:1:1 เช่นปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 บำรุงให้ผล ส ม บู ร ณ์ ในช่วงที่ผลมะuาวเล็กเท่าเมล็ดข้าวโพด

– ช่วงเดือนกุมภาพัuธ์เป็นต้นไป จะสามารถเก็บผลมะนาวได้แล้ว และตรงกับช่วงที่มะนาวมีราคาสูง ขายได้ราคาดี

เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ช่วงเดือนพฤษภาคมควรทำการตัดแต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยบำรุง โดยใช้ ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพื่อเป็นการบำรุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์ และพร้อมสำหรับการออกผลในหน้าแล้งของปีถัดไป

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : lemonthai.wordpress, kasetchaoban