วิธีเพาะ เ ม ล็ ด มะละกอให้ ง อ กไวใน 24 ชั่วโมง อัตรารอดสูง

มะละกอ จัดเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย แต่ก่อนการเริ่มต้นของการปลูกมะละกอนั้น ก็จะต้องเริ่มจากการเพาะกล้ามะละกอเสียก่อน ดังนั้น วันนี้เราจึงนำวิธีการเพาะเมล็ดมะละกอมานำเสนอให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการเพาะกล้า เนื่องจากมะละกอทุกสายพันธุ์ใช้วิธีการเพาะกล้าเหมือนกัน

การเพาะเมล็ดมะละกอ

นำเมล็ดพั นธุ์มะละกอแช่ในน้ำอุ่นไว้ 1 คืน (24 ชั่วโมง) แล้วนำมาบ่มห่อไว้ในผ้า หรือจะใช้เป็นกระสอบป่านก็ได้ที่ช่วยรักษาความชื้นได้ดี 24 – 28 ชั่วโมง รอให้ เ ม ล็ ด ง อ ก แล้วค่อยนำไปหยอดลงในถุงเพาะได้เลย

ขนาดถุงจะใช้เป็นขนาด 5 x 8 นิ้ว ดินเพาะเป็นดินผสมมูลไก่ นำเมล็ดที่งอกแล้วหยอด 4 – 5 เมล็ด/ถุง แล้วรดน้ำเช้าเย็น ประมาณ 30 – 45 วัน ต้ น ก ล้ าโตพอที่จะย้ายลงแปลงปลูกได้เลย

การเตรียมพื้นที่

มะละกอสามารถปลูก และโตได้ดีในทุกสภาพดิน แต่พื้นที่ปลูกต้องมีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขังหรือชื้นแฉะ เพราะมะละกอจะเหี่ยวภายในไม่ถึงสัปดาห์หากพื้นดินมีความชื้นมากหรือมีน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ หากพื้นที่ปลูกไม่สามารถมีระบบระบายน้ำได้ก็ควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงหรือมีความลาดชันเล็กน้อย

การปลูกและบำรุงดูแล

เตรียมหลุมปลูกนำปุ๋ยคอกมาใส่รองก้นหลุมไว้ร่วมกับแกลบเก่า หรือจะใช้ปุ๋ย 27 – 12 – 6 ก็ได้ ระยะห่างของหลุมปลูกประมาณ 2 x 2 เมตร ซึ่งจะได้ประมาณ 400 ต้น/ไร่ หลังปลูกไปได้ 55 – 60 วัน จะเ ริ่มผลิดอกแล้ว ใน 1 หลุมนั้นมี ห ล า ย ต้นให้คัดไว้แค่ต้นที่แข็งแรงสุด 1 ต้นก็พอ พออายุมะละกอ 2 – 3 เดือน มีผ ล ผ ลิ ตให้เก็บเกี่ยวได้แล้ว

ในส่วนของปุ๋ยนั้นให้ต้ น ที่ติดผลแล้ว 1 ครั้ง/เดือน ใช้เป็นสูตร 13 – 3 – 21 จากนั้นหลังจากผลผลิตแล้วบำรุงด้วยสูตร 15 – 15 – 15 มาบำรุงเพิ่ม ต้ น ม ะ ล ะ ก อ นั้นจะมี อ า ยุนานและมีผลผลิตให้เราเก็บได้ที่ 1 ปีโดยประมาณ แล้วต้นจะค่อย ๆ โทรมผลผลิตจะค่อย ๆ น้อยลงตามไปด้วย

การสังเกตดอกมะละกอนั้นหากเ ป็นดอกกระเทยจะมีความเรียวยาว คล้ายดอกจำปีเลย มีผลออกกลมยาว เนื้อหนา นิยมนำไปทำส้มตำ และทานผลสุก ผ ล ผ ลิ ต แบบนี้ขายได้ราคาดี ส่ วนถ้าเป็นดอกตัวผู้ช่อจะยาวแ ตกแขนงออกมาแน่นอนว่ามันสูญเ ปล่าเนื่องจากจะไม่มีผลผลิต การจะ ป ลู ก มะละกอเราจะต้องคัด ต้ น พั น ธุ์ ให้ดีมาปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่น่าพอใจ