บอกสูตรทำ น้ำหมัก ผ ล ไ ม้ เพื่อใช้ในการเกษตร 

การทำน้ำหมักผลไม้ ที่หลายท่านสอบถามเข้ามาเ กี่ยวกับวิธีทำและคุณประโยชน์ ซึ่งผลจากการหมักนั้น เราจะได้คุณส มบัติจากจุลินทรีย์ที่มีปsะโยชน์ต่อการทำเก ษตรอิuทรีย์ เช่นการย่อยสลายของเสียในดิน ช่วยเ พิ่มไนโตรเจน ทำให้ดินร่วuซุย ช่วยป รับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

จะเห็นได้ว่าน้ำหมักผลไม้นั้นมี ป ร ะ โ ย ช น์ ในการทำเกษตรเป็นอย่างมาก ในวันนี้เราจะมาแนะนำการทำน้ำหมักผลไม้ที่จะนำไปใช้ในการทำการเกษตร

ส่วนประกอบ

– ฟักทอง 1 ผล (3-4 กก.)

– ก ล้ ว ย น้ำว้าสุก 1 หวี

– สัปปะรด 1 ลูก

– มะละกอสุก 1 ลูก

– ก า ก น้ำตาล 1 ลิตร

– น้ำเปล่ า 20-30 ลิตร

– ถัง ห มั ก ขนาด 50 ลิตร

วิธีทำน้ำหมักผลไม้

– สับผลไม้แต่ละชนิดให้เป็นชิ้นเล็กๆ โดยไม่ต้องละเอียดมาก เพราะจะทำให้การกรองเอากากออกยาก

– นำผลไม้ที่สับเสร็จเรียบร้อยแล้วลงในถังหมักที่ได้เตรียมไว้

– เติมกากน้ำตาลและเติมน้ำเปล่าลงไปในถังหมัก แล้วกวนทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อให้กากน้ำตาลละลาย จากนั้นปิดฝาถัง

– ใช้เวลาในการหมักประมาณ 2 สัปดาห์ ให้เปิดถังเพื่อกวนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

– เมื่อหมักจนครบเวลา 2 สัปดาห์แล้ว ให้ใช้ตะแกรงกรองเอากากออก เอาแต่น้ำกรอกน้ำหมักผลไม้ที่ได้ใส่ขวดหรือแกนลอนปิดฝาให้มิดชิด จากนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ถ้า ข ว ด หรือแกนลอนมีแก๊ส ให้หมั่น ร ะ บ า ย แก๊สออกเดือนละ 1-2 ครั้ง

วิธีการใช้น้ำหมักผลไม้

น้ำหมักผลไม้มีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งการนำมาใช้กับพืช ค ว ร มีการเจือจางน้ำในอัตราส่วน 1:1000 หรือ 1:500 ก่อนนำไปใช้

** หมายเหตุ

อัตราส่วน 1:1000 = 2 ช้อน โต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร
อัตราส่วน 1:500 = 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร

รดราดทางดินหรือฉีดพ่นลงดิน

อัตราส่วน 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รดราดทางดินหรือพ่นลงใน แ ป ล ง ก่อนไถกลบ การขังน้ำในนาเพื่อให้ตอซังข้าวเร่ง

การย่อยสลาย 10 ลิตร ต่อ 1 ไร่ โดยผสมกับน้ำที่อยู่ในนา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีลงไปในดินและทำให้ดิน ร่ ว น ซุ ย อีกด้วย

อัตราส่วน 40 ซีชื่ ต่อน้ำ 20 ลิตร รดราด โ ค น ต้นพืชที่ โตแล้ว เช่น มะม่วง มะละกอ กลัวย ทุเรียน ฯลฯ

ฉีดพ่นทางใบ

อัตราส่วน 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทางใบพืชได้ทุกชนิด โดยให้ใช้ทุกๆ 5-7 วัน และสามารถใช้ผสมไปกับปุ๋ยน้ำตัว
อื่นหรือเชื้อรา ชี ว ภ า พ กำจัดศัตรูพืชกำจัดหนอนเพลี้ยได้

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก organicfarmthailand