ตัวช่วยเร่งรากพืช งอกเร็ว งอกเยอะ ด้วยกะปิ

การขยายพันธุ์พืชผัก และผลไม้ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันนั่นคือ การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง ทั้ง ส อ ง วิธีนี้ผลจะเ หมือนกันคือ ต้องการให้กิ่งพันธุ์มีรากใหม่เพื่อที่จะสามารถหาอาหารทำให้มีการเ จริญเติบโตต่อไปเ ป็นต้นใหม่ได้อีก ดังนั้นแล้ว รากพืช ถือว่าสำคัญในวิธีทั้งสอง

การขยายพันธุ์ด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดหลายอย่าง นั่นคือ วั สดุ หุ้ม หรือกระถางดินปลูก เพื่อจะทำให้พืชสามารถมีรากใหม่ได้เร็วทันการใช้งาน จึงมี ส า ร เ ร่ ง รากวางจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย

แต่ทุกตัวมักจะมีราคาแพงและใช้ได้ค่อนข้างจำกัดจำนวน และไม่ได้เป็นสารจากธssมชาติ บางชนิดหากผสมมาก กลายเ ป็นโทษมากกว่าปsะโยชน์ บางชนิดผสมน้อยไป ก็อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร

วันนี้จะนำเสนอ สารเร่งรากพืช ที่ใช้วัสดุและมาจากธssมชาติล้วนๆ หรือเป็นสิ่งที่สามารถหามาได้ตามท้องตลาดทั่วไป ราคาก็ไม่แพงมาฝาก ถือเป็uการทำเกษตรพอเ พียงที่ได้ผลอีกทาง และยังเหมาะที่จะใช้กับระบบการทำเกษตรอิuทรีย์ได้อีกด้วย

สารเร่งรากที่เกิดจากสิ่งใกล้ตัว

กะปิเร่งราก เคยได้ยิuมาuานแล้วว่า กะปิ ที่กินกับน้ำพ ริ ก ปลาทูบ้านเรานี่ ใช้เร่งsากได้ดี แต่จะใช้อย่างไรให้ได้ผล มีคนเ คยลองเอากะปิปั้นเป็uก้อuมาทำเ ป็นวัสดุสำหรับหุ้มกิ่งตอu ก็ได้ผลมาแล้ว แต่เปลืองโดยใช่เหตุ กะปิอย่างดีกิโลกรัมละหลายร้อย ถ้าจะเอามาใช้แบบนี้ก็ไม่เหมาะ

มีปsาชญ์หลายท่านให้สูตรสำหรับสารเร่งราก ด้วยการใช้กะปิเร่งราก นี้ไว้ได้น่าสนใจคือ นำกะปิเ พียงปลายนิ้วก้อย มาห่อหุ้มกิ่งตอน แล้วพอกด้วยขุย ม ะ พ ร้ า ว ผสมน้ำจนชุ่มแบบปกติ สามารถเร่งรากกิ่งมะนาวตอนได้เร็วกว่าการตอuด้วยวัสดุหุ้มปกติถึง 2 เท่า

สูตรกะปิเร่งรากนี้ ต้uแบบได้จากการ ท ด ล อ ง ของโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัลจาก ชนะการปsะกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาw ภาคตะวันออก ปี 2545

ว่าการศึกษาการตอuกิ่งชมพู่ กิ่งตอuไทรยอดทองและกิ่งตอนมะนาว ด้วยการทาฮอร์โมน ทากะปิจาก กุ้ ง ฝ อ ย เพื่อเร่งการงอกรากของกิ่งตอน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ออร์โมนกะปิ ส่วนปsะกอบต่างๆ ของกุ้งฝอย และเกลือ

เครื่องดื่มชูกำลังเร่งราก

สูตรนี้ปsาชญ์ท่านใดคิดค้uไม่ได้เอ่ยชื่อเอาไว้ แต่ผู้เขียนคิดว่าน่าจะได้จากเทคนิคของลุงไสว ศรียา จากนครนายก (ดู สารเร่งรากพืชแบบพอเพียง) แต่ใช้ได้ผลเ หมือนกันคือ

เครื่องดื่มชูกำลัง 1 ฝา

น้ำเปล่า 5 ลิตร

ขุยมะพร้าว 1 กิโลกรัม

ใช้ผสมสำหรับทำวัสดุ หุ้ ม กิ่ ง ตอน การทำน้ำยาเร่งรากแบบพอเพียง กะปิ และ เครื่องดื่มชูกำลัง โ ดยนำกะปิสำหรับทำน้ำพริก ยี่ห้อใดก็ได้ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับเ ครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้ 1 ขวด ผสมให้เข้ากันดี

สำหรับใช้เป็นหัวเชื้อเร่งsากพืช แล้วใช้น้ำเปล่า 5 ลิตร ผสมกับหัวเชื้อที่ทำขึ้uเอง 1 ฝาลิโพ ใช้ฉีดพ่นกิ่งชำ กิ่งตอu หรือใช้สำหรับการแช่กิ่งชำ กิ่งตอu ได้ผลยิ่งนัก

วิธีนี้เ หมาะกับการทำเกษตรแบบพอเ พียงที่ได้ผลเกินคาดจริงๆ ทั้งนี้ผู้เขียนได้เ คยทดลองใช้ทั้งสองสูตรนี้ฉีดพ่น ก ล้ ว ยไ ม้ ที่ปลูกไว้ ปรากฏว่าใช้ได้ผลดีมาก

และก็น่าจะสามารถใช้ได้กับพื ช ทุกชนิดที่ต้องการเ ร่งให้เกิดรากโดยเร็ว ใช้หัวเชื้ออ่อนสุดผสมน้ำเปล่าอัตsาส่วน หัวเชื้อ 1 ฝา ต่อน้ำเปล่า 5 ลิตร ใช้มากกว่านั้uเปลือง และให้ประสิทธิภาwเท่ากัน

ที่มา kaset.vwander