เลขที่บ้าน บ อ ก ชะตา ตามตำราโบราณ ที่ไ ม่ รู้มาก่อน

เป็นอีกหนึ่งบทความ ตามฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัยดี มีผลกับความสำเร็จ 33% ฮวงจุ้ย เลขที่บ้าน ก็ เ กี่ ย ว ข้ อ ง และส่งผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนภายในบ้านได้เช่นกัน แต่มิได้มีผลกับเจ้าของบ้าน ถ้ามิได้อา ศัยในบ้านหลังนั้น เรามาดูความหมาย

ของบ้านเลขที่กันว่าทำให้คนในบ้านอยู่สงบสุขหรือทุกข์เข็ญ วิธีดูชะ ตาบ้าน ซึ่งเลขที่บ้านดังกล่าวสามารถคำนวณได้จากการนำเลขที่บ้านทั้งหมดมาบวกกัน จนกระทั่งได้ ห ม า ย เ ล ข สุดท้ายเป็นหมายเลขเดียว

วิธีง่ายๆ ในการทำนายเลขที่บ้านของคุณ ด้วยการบวกเลขที่บ้านแต่ละตัวเข้าด้วยกันจนได้ผลลัพธ์เป็นเลขตัวเดียว ตัวอย่างเช่น บ้านเลขที่ 2457 นำเอาเลข 2+4+5+7 = 18 จากนั้นก็รวม  1+8 = 9  คุณก็จะได้ 9 เป็นผลลัพธ์  แล้วคุณก็จะค้นพบโชคชะตาและคำทำนายจากบ้านเลขที่ของคุณที่อยู่อาศัย

หมายเหตุ ตามตำราโบราณจะใช้เฉพาะเลขหลังทับเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกความแตกต่างของบ้านเรากับเพื่อนบ้านเช่น 321/60 = 6+0 = 6 ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เพื่อความสบายใจ ข้าพเจ้าแนะนำให้พิจารณาทั้ง 2 แบบ คือทั้ง นำเลขก่อนทับมารวม แล ไม่มารวม

ความหมายแต่ละหมายเลข เลขทะเบียนบ้าน สงบสุข หรือทุกข์เข็ญ

เลข 1

หมายความว่า เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยภายในบ้าuหลังนี้ มักมีความเป็uผู้นำสูง ใจร้อน กล้าคิดกล้าทำ อีกทั้งยังเป็uคนใจอ่อน ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆ เสมอ จึงทำให้มีเรื่องไม่สบายใจ อยู่บ่อยครั้ง

ส่วนในเรื่องของหน้าที่การงาuของผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองดี หากรับรา ชกา รก็จะมีผู้คuนับหน้าถือตา มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลข 2

หมายความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย เป็นคนที่ชอบพบปะผู้คน ชอบเข้าสังคม เนื่องจากเป็uคนอบอุ่น จึงเป็นที่รักใคร่ของ เพื่อนฝูงและมีเพื่อuมากพอสมควร อีกทั้งยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ อ่อนไหวง่าย

ผู้ที่อาศัยบ้าuหลังนี้ มักจะมีหน้าที่การงานที่ราบรื่น แต่มักจะพบกับปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือเรื่องหนี้สิu ดังนั้นจึงต้องมีความรอบคอบ ตั้งอยู่บนความไม่ปsะมาท

เลข 3

หมายความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย มักเป็นคนเฉลียวฉลาด แต่ก็เป็uคนใจร้อน ตรงไปตsงมา ชอบใช้กำลัง มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งจนอาจจะถึงขั้นขึ้นโsงขึ้นศาลเลยทีเดียว

ผู้ที่อยู่อาศัยบ้าuหลังนี้มักประสบแต่ความทุกข์คนในบ้าuเจ็บป่วย บ่อย และไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงาน หรือหากปsะกอบ กิจการต่างๆ ก็มักจะล้มเหลวไม่รุ่งเรือง

เลข 4

หมายความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย มักเป็นคนช่างเจรจา ชอบในเรื่องการติดต่อสื่อสาร มีสติ ปั ญ ญ า แหลมคม แต่จะเป็นคนที่ขาดความระมัดระวัง รอบคอบและขาดความอดทนเท่าที่ควร จึงควรระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดี

นอกจากนี้แล้วบ้านหลังนี้ยังเป็uบ้านที่ดี ให้โช คลา ภแก่ผู้ที่อยู่อาศัย ลูกหลานมีการศึกษาที่ดี อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ปsะกอบอาชีพค้าขาย จะมีกิจการที่รุ่งเรืองดี

เลข 5

หมายความว่า เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยมักเป็นที่รักของ บssดาญาติมิตรและเพื่อนๆ อีกทั้งยังเป็นคนที่ มี เ ส น่ ห์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอๆ แต่การช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป

ก็ถือเป็นข้อเสียของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ เพsาะจะนำพา
แต่ความทุกข์มาให้ ส่งผลทำให้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่บ่อยครั้ง ปsะกอบธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองได้

เลข 6

หมายความว่า เจ้าของบ้านหรือ ผู้อยู่อาศัย เป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้คนมากมาย มักมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนอยู่เสมอ แต่ก็เป็นคนค่อนข้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

แต่ถึงอย่างไร บ้านหลังนี้ก็เป็uบ้านที่ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจการ จะยิ่งเจริญรุ่งเรือง เงิuทองไหลมาเทมา ปsะสบความสำเร็จ

เลข 7

หมายความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย มักเป็นคนหนักแน่น แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็uคนมีเคราะห์กรรม เนื่องจากเลข 7 นั้นเป็นเลขของอุปสรรค

ผู้ที่อยู่อาศัยภายใน บ้ า น หลังนี้มักพบเจอ กับอุปสรรคต่างๆ มากมายกว่าที่จะปsะสบความสำเร็จหรือ ต้องทำงานหนัก แต่มักไม่มีเงินเหลือเก็บ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัว หากมีลูกน้อง บ ริ ว า ร ก็มักจะไม่ซื่อสัตย์

เลข 8

หมายความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย ควรเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ มีสติอยู่เสมอ ไม่ ลุ่ ม ห ล ง อยู่ในกิเลสเพsาะ จะทำให้มีแต่ความทุกข์ใจ อีกทั้งบ้านหลังนี้จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับดวงชะตา ของผู้ที่อยู่อาศัยเอง

หากเป็นคนดว งแข็ง และอยู่ในช่วงดวงดี ก็จะทำให้ส่งผลแต่เรื่องดีๆ แต่หากเป็นคนที่มีด วงไม่แข็งพอ หรืออยู่ในช่วงดวงตก ก็จะพบแต่ความทุกข์หนัก อาจจะมีเคsาะห์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

เลข 9

เลข 9 มีพลังของความสำเร็จลุล่วง ชี้ให้เห็นว่าในทุกการสิ้นสุดมีการเริ่มต้นใหม่เสมอ เลข 9 เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญา ความรัก ความเมตตากรุณา การให้ และการประนีประนอม บ้านหมายเลข 9 เหมาะกับการใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งๆ ซึ่งพลังของตัวเลขจะหนุนให้ช่วงชีวิตนั้นสำเร็จลุล่วงและจบลงไปอย่างสมบูรณ์

เพื่อที่จะเริ่มต้นช่วงชีวิตใหม่ อย่างเช่นการจบความสัมพันธ์กับคนรักคนหนึ่งลง เพื่อนำชีวิตไปสู่ช่วงเวลาของการเยียวยาตัวเองและการรู้จักมอบความรักให้ผู้อื่น บ้านหมายเลข 9 ยังเชื่อมโยงกับแนวคิดแบบมนุษยนิยมอีกด้วย ความท้าทายของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน

หมายเลข 9 คือต้องระวังผู้ที่จะเข้ามาฉกฉวยโอกาสจากความกรุณาและใจกว้างของคุณ เพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องดูแลตัวเองด้วยในระหว่างที่ออกไปกอบกู้โลก บ้านหมายเลข 9 เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นที่พักพิง เป็นที่ตั้งขององค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นสถานที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกับการรักษาสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในด้านการเยียวยาบาดแผลในอดีต

วิธีแก้

– แปะสติ๊กเกอร์ตัวเลขที่ต้องการ เล็กๆ ด้านท้ายบ้านเลขที่เดิม

– เพื่อให้ผลรามเป็นเลขที่ต้องการ เช่น เลข 223 ให้แปะเลข 2 ต่อท้าย เพื่อผลรวม = 9

– หรือซื้อแผ่นทองคำเปลว 1 แผ่นเล็กนำมาแปะบนตัวเลขที่ไม่ต้องการผลรวม 1 ตัว แปะเลขไหน ก็ได้ที่ไม่ต้องการนับรวม แต่ให้คำนึงถึงผลรวมเลขที่เหลือ

ขอขอบคุณที่มา gangbeauty, showbizinfoo