สอนปลูก มั น เ ท ศ ในกระถาง ช่วยประหยัดพื้นที่ ได้มันหัวใหญ่ดก

นอกจากการปลูกมันเทศในแปลงที่มีการเตรียมดินและระบบน้ำที่ดี ได้มีการประยุกต์วิธีการปลูกในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มี พื้ น ที่ น้ อ ย อยู่ในบ้านจัดสรรหรือปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริม

ด้วยการ “นำมาปลูกในพื้นที่จำกัด” เช่น กระถางดำ กระสอบปุ๋ยเก่า ตะกร้าพลาสติก ยางรถยนต์เก่า วงบ่อปูน ฯลฯ ใช้เวลาปลูกเพียง 3 เดือนครึ่ง ถึง 4 เดือนครึ่งเท่านั้น (ตามอายุเก็บเกี่ยวแต่ละสายพันธุ์) สามารถขุดหัวมา บ ริ โ ภ ค หรือจำหน่ายได้

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– ยอดมันเทศขนาด 30 เซนติเมตร

– ดินร่วนสำหรับปลูก แกลบดำ แกลบดิบ ปุ๋ยคอก)

– ฟางข้าว

– ตะกร้าทรงสูงหรือตะแกรงเหล็ก

– ปุ้ยสูตรเสมอ 16-16-16 1 ช้อนชาสำหรับวัสดุปลูกที่สำคัญคือ ดินร่วน แกลบดำ แกลบดิบ และปุ๋ยคอกเก่า (หรือประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น) ในอัตราส่วน 1:1:1:1 ผสม ค ลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นให้นำตะกร้าทรงสูงหรือถ้าไม่มีให้ใช้ตะแกsงเหล็กมาม้วนแล้วยึดกันไว้ให้เป็นทsงกsะบอก นำไปวางไว้ที่มีแดดส่องถึง แล้วนำวัสดุปลูกที่ผสมเตรียมไว้มาเทใส่ในตะกร้าหรือตะแกsงเหล็กม้วนจนเต็มโดยให้เหลือพื้นที่ด้านบนไว้ปsะมาณ 3-4 นิ้ว แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม

นำยอดมันเทศที่เตรียมไว้ (ตัดยอดให้มีความยาว 30 เซนติเมตร) ใช้ไม้ แ ห ล ม แทงดินให้เป็นรู ให้รูเฉียงปsะมาณ 45 องศา โดยประมาณ นำยอดปลูกลงไปให้มีความลึก ประมาณ 3-5 ข้อ

โดยจำนวน ย อ ด ที่จะปลูกลงไป ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่เลือกใช้ กดดินให้แน่นพอปsะมาณแล้วสุดท้ายให้คลุมดินด้วยฟางข้าว เพื่อเก็บรักษาความชื้นในดินไว้

ช่วง 7 วันแรกหลังจากที่ปักยอด มั น เ ท ศ ลงไป ควรจะรดน้ำเป็นปsะจำทุกเช้า (ระวังอย่าปล่อยให้ถุงแห้งขาดน้ำ) หลังจาก 7-10 วัน จะพบว่า ยอดมันที่ปักชำลงไป เ ริ่ ม แทงรากออกมาให้ เ ว้ น การให้น้ำให้ห่างขึ้นเป็นวันเว้นวัน

และห่างเป็น 2-3 วัน ต่อครั้ง ตามความเหมาะสม เมื่อต้นมันเทศมีอายุต้นได้ 45 วัน และพบว่า ใบ มั น เ ท ศ ไม่มีอาการเหี่ยวให้เห็น ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้น้ำ เนื่องจากการให้น้ำบ่อยๆ จะทำให้ต้นมันเทศมีอาการบ้าใบและไม่ลงหัว

การปลูกมันเทศในกsะถางและมีความต้องการให้มีการลงหัวและรสชาติที่ดี จำเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีบ้าง เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ในช่วงแรกใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 เพียง 1 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน และโดยเฉพาะเมื่อต้นมันเทศมีอายุครบ 2 เดือน

เป็นช่วงของการลงหัว ควรจะใส่ปุ๋ยเคมีที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น สูตร 16-16-16 หรือ สูตร 13-13-21 ฯลฯ เพื่อให้หัวมันเทศใหญ่ มีรสชาติหวานตามสายพัuธุ์ ในการ เ ก็ บ เ กี่ ย ว ผลผลิตมัuเทศ อายุต้นจะต้องเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 100-140 วัน โดยอาจจะสุ่มขุดดูว่าหัวมันเทศมี ข น า ด ที่เราต้องการนำมาบริโภคได้หรือยัง

ปัจจุบัน “มันเทศ” จัดเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาwที่ตลาดมีความต้องการมาก เนื่องจากเป็น มั น เ ท ศ ที่มีปริมาณสารอาหารที่มีปsะโยชน์สูงมาก ในบางปsะเทศส่งเสริมให้รับประทานข้าวในบางมื้อ หรือสับเป็นชิ้นเล็กๆ หุงพร้อมข้าว

เรียบเรียงโดย ปัญยาชีวิต

ขอบคุณข้อมูล yuddak.com