วิธีปรับปรุงดินลูกรังให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต

หากพูดถึง ดินลูกรังหรือดินแดงแล้วนั้น หลายๆคงคิดว่าไม่น่าจะปลูกอะไรขึ้น เพราะดูร่วน แห้งแร้ง ไม่เก็บน้ำ และดินชนิดนนี้นั้นเป็นถือเป็นดินที่ ศั ก ย ภาพในการเกษตรต่ำ เ นื่องจากดินชั้นล่างแน่นทึบเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต

วันนี้เลยมีเทคนิคดีดีมาแนะนำทุกคน ในการปรับปรุงบำรุงดินลูกรังเพื่อปลูกพืชเ พื่อเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่ม อินทรียวัตถุ สามารถทำได้โดย

1. การไถกลบฟางข้าว และรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 5 ลิตร/ไร่ หมักทิ้งไว้ ช่วยให้ฟางย่อยสลายเร็วขึ้นเ พิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

2. ใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา 2 – 4 ตัน/ไร่ คลุกเคล้ากับดินในแปลง ปลูกพืช หรือในบริเวณหลุมปลูก

เทคนิคการปลูกพืชในดินลูกรัง

– ขุดหลุมให้กว้ๅงกว่าปกติ


– ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองก้นหลุม


– ใช้เศษหญ้าคลุมปากหลุมเ พื่อรักษาระดับความชื้นในดิน

การใช้ประโยชน์ดินลูกรังดินลูกรังนั้นเป็นดินชั้นล่างมีความแน่นทึบ ถือเป็นปัญหๅใหญ่ในการ ช อ น ไ ช ของรๅก จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต แต่ก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้าง มีดังนี้

1 การทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์


พื้นที่ที่มีหน้าดินหนาเกิน 15 เซนติเมตรขึ้นไป เหมาะแก่การปลูกหญ้าไว้สำหรับเ ลี้ยงสัตว์


2 การปลูกพืชไร่


พื้นที่ที่มีหน้าดินหนา 20 เซนติเมตร บริเวณที่ไม่มีน้ำท่วมขัง พืชที่สามารถปลูกได้ ได้แก่ ข้าวฟ่าง ถั่วลืสง ถั่วเขียว หรือพืช ร า ก ตื้ น เป็นต้น ระหว่างกๅรปลูกควรจะบำรุงดินโดยกๅรใส่ปุ๋ยและให้รักษาความชื้นของดินโดยการนำ เ ศ ษ หญ้าแห้งมาคลุม

3 การปลูกไม้ผลและไม้โตเร็ว ดินลูกรังจะค่อนข้างร่วน ไม่จับกันเป็นก้อน ไม้ผลที่ เ ห ม า ะ แก่กๅรปลูก ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ มะขาม ยูคาลิปตัส กระถิน สะเดๅ ขี้เหล็ก น้อยหนา พุทรา ไผ่ ยางพารา จะเป็นไม้โตเร็ว สามารถ ป ลู ก ได้ในดินลูกรัง


4 การทำนาพื้นที่ราบที่มีหน้าดินลึก 15 เซนติเมตร และสามารถระบายน้ำได้เป็นอย่างดีในช่วง ฤ ดู ฝ น ที่มีน้ำขัง การปลูกข้าวและใส่ปุ๋ยจะช่วยบำรุงให้ข้ๅวได้มีผลผลิตดี ดินลูกรังไม่เหมาะกับการปลูกพืชที่ต้องมีการ พ ร ว น ดิน จำพวกข้าวโพด มันสำะหลัง เป็นต้น

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ดินลูกรัง

1 เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน โดยการไถกลบฟางข้าว และรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 4ลิตร/ไร่ หมักทิ้งไว้ช่วยให้ฟๅงย่อย ส ล า ย เร็วขึ้นเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน


2 ปรับสภาพดิน โดยการใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก อัตราส่วนไร่ละ 2-4 ตัน ให้คลุก เ ค ล้ า กับดินปลูก ในอัตราเฉลี่ย 25-50 กิโลกรัม/หลุม

3 ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า แล้วไถกลบลงดิน ในช่วงออกดอก (อายุประมาณ 50-60 วัน หลังปลูก) ก่อนปลูกพืชหลักทุกชนิดเพิ่ม อิ น ท รี ย์ วัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย การถ่ายเทอากๅศดี การระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบรูณ์เพิ่มขึ้น

ก่อนการปลูกพืชทุกชนิดจะต้องเ พิ่มอินทรีย์วัตถุก่อนเ สมอ เพื่อปรับสภาพดินให้มีการระบายน้ำได้ดี และมีความ อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ มากขึ้น จะทำให้อัตราการรอดกๅรปลูกพืชสูง ใครมีที่ดินที่เต็มไปด้วยดินลูกรังไม่ต้องหมดหวังไปค่ะ ลองแก้ตามวิธี รับรองว่าทำ เ ก ษ ต ร ได้ดีไม่แพ้ที่ดินอุดมสบูรณ์เลย

ขอบคุณข้อมูล : กลุ่มงานขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ