วิธีทำ ม ะ เ ขื อ ต้นเดียวให้มีหลายสายพันธุ์ ด้วยการเสียบยอด

วันนี้เราจะพามาปลูกมะเขือ โดยมะเขือต้นเดียวให้มีหลายสายพันธุ์ สำหรับใครที่ปลูกมะเขืออยู่ อยากมีมะเขือไว้กินหลายๆพันธุ์ ก็มาลองทำตามกันได้เลยค่ะ

โดยเทคนิคนี้ได้รับการเผยแพร่มาจาก เป็นผลงานของนักวิชาการสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่นำพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ มาเสียบยอด ทำให้พืชผักต้นเดียวมีหลายชนิด และออกผลหลากหลายชนิดในต้นเดียวกันอีกด้วยงโดย ม ะ เ ขื อ สามารถออกผลได้ 4 ชนิด คือ มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือม่วง ซึ่งสามารถทำได้ทุกคนและเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย

สิ่งที่ต้องเตรียม

– มะเขือต้นแม่

– กิ่ง ม ะ เ ขื อ ที่จะนำมาเสียบกิ่ง

– มีด

– เ ชือกฟาง

– เทปกาว

วิธีการทำ

– เริ่มด้วยการคัดเลือกพันธุ์มะเขือต้นแม่ก่อน จะเลือกพันธุ์อะไรก็ได้ตามต้องการแต่ให้ เ ลื อ ก ต้นที่สมบูรณ์ไร้โรคไร้ศัตรูพืช

– หลังจากนั้นให้เลือกกึ่งที่สมบูรณ์ที่สุดจากต้นหลัก แล้วใช้มีดตัดกิ่งออก ให้สูงจากพื้นประมาณ 50 ซม. ให้มีดผ่าตรงกลางของกิ่งเป็นปากฉลามยาว 1.5-2 เซนติเมตร

– จากนั้นให้นำกิ่ง ม ะ เ ขื อ ชนิดอื่นๆ 4 สายพันธ์ ที่ต้องการที่จะมาเสียบกิ่ง โดยใช้มีด ป า ด ด้ า น ข้างทั้ง 2ข้าง ให้เป็นแบนและแหลมเป็นปากเป็ด ยาวเท่าปากฉลามของกิ่งต้นหลัก

– ขั้นตอนสุดท้ายให้นำกิ่งมะเขือ 4 สายพันธุ์ไปเ สียบเข้ากับปากฉลามของ ต้ น ห ลั ก ที่ตัดเตรียมไว้ แล้วใช้เชือก ฟางหรือเทปกาวพันให้แน่น เมื่อเวลาผ่านไปแผลที่เสียบไว้จะเ ริ่มประสานกันเ ป็นชิ้นเดียวกัน

– บำรุงต้น ม ะ เ ขื อ ด้วยการถางโคนต้นมะเขือให้เกลี้ยงไม่ให้มีวัชพืชขึ้น แล้วโรยปุ๋ยคอกรอบๆโ ค น ต้ น ให้ห่างจาก โคนประมาณ 50 ซม. แล้วรดน้ำตามจนชุ่ม สามารถใส่ปุยเร่งดอกเร่งผลเพื่อให้ต้น ม ะ เ ขื อ ออกดอกออกผลเร็วขึ้น

คำแนะนำเพิ่มเติม : ในช่วงที่ ม ะ เ ขื อ ออกผลให้หาไม้มาปักหลักค้ำต้นมะเขือและกิ่งต่างๆไว้ เพื่อช่วยรับน้ำหนัก ของมะเขือแต่ละชนิดซึ่งมีขนาดไม่เท่ากัน

เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ม ะ เ ขื อ แต่ละกึ่งที่เสียบยอดก็จะทยอยกันออกดอกผลกลายเป็นมะเขือต้นเดียวออกลูกหลาย ส า ย พั น ธุ์ มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือม่วง ในต้นเดียว ประหยัดพื้นที่สำหรับผู้มีพื้นน้อยอีกด้วย

ข้อมูลที่มา : Postnoname