วิธีทำแอร์แว เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันน้ำ ส่งน้ำไปได้ไกลใช้ได้ทั่วไร่สวน

แอร์แว คืออุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแหล่งน้ำไปพื้นที่ที่ต้องการของเกษตรชาวอีสานที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้การสูบน้ำไปได้ไกล และเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการอาศัยแรงดันจากอากาศภายในท่อพีวีซีที่ต่อระหว่างส่งท่อส่งน้ำ ดันน้ำที่เข้าไปในท่อนั้น

สามารถช่วยให้เครื่องสูบน้ำทำงานน้อยลง แต่ได้ปริมาณน้ำมากขึ้นด้วย เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านนี้ จึงถูกนำไปเผยแพร่ ไปยังเกษตรกรทั่วประเทศที่มีปัญหาเรื่องการสูบน้ำที่ต้องใช้เวลา และพลังงานมากในการสูบน้ำมายังแปลงเพาะปลูกมาก เพื่อให้น้ำสำหรับพืชที่ปลูกได้เจริญเติบโต หรือเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน หรือสำหรับการเลี้ยงสัตว์ก็ตาม

เกษตรกรท่านใดที่ทำไร่ทำสวน แล้วมีปัญหาเรื่องระบบน้ำ ขอนำเสนอวิธีการเพิ่มแรงดันน้ำในการสูบน้ำแบบประหยัดพลังงานและได้ผลอย่างแน่นอนโดยวิธีการดังกล่าวไม่มีความสลับซับซ้อน ต้นทุนต่ำ
เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถทำได้ด้วยตนเอง

อุปกรณ์ติดตั้งระบบแอร์แวต่อพ่วงเข้าปรากฎว่าอายุการใช้งาน ของปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเสียหาย ตรงกันข้ามระยะเวลาที่ใช้ในการดูดและส่งน้ำให้เพียงพอ กลับสั้นลง

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ขนาด 2 นิ้ว ใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้

– ท่อแอร์แว ใช้ ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ความยาว 2 เมตร จำuวน 2 ท่อน

– สามทาง 2 นิ้ว จำuวน 2 อัน

– ข้อต่อตรงขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว 2 อัน

– ฝาปิดท่อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 อัน

– กาวน้ำทาท่อพีวีซี จำนวน 1 กระป๋อง

– ไม้สำหรับปักมัดประคองท่อแอร์แวไม่ให้ล้ม 2 ท่อuความยาว 2.50 เมตร

วิธีการติดตั้ง


– วัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)จากปั๊มน้ำออกมาระยะ ห่าง 1 เมตร แล้ว ตั ด ท่ อ ส่งน้ำหลัก


– ทากาวแล้วต่อส ามทางตัวแรกเข้ากับท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)โดยให้ด้านที่จะต่อเข้ากับท่อแอร์แวชี้ขึ้uด้านบนทำมุม 90 องศากับแนวระดับ


– ตัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ห่างจากจุดแรกออกมา 30 เซนติเมตร ทากาว ต่อสามทางตัวที่สองใน ลั ก ษ ณ ะ เดียวกันกับตัวแรก

– ทากาวแ ล้วต่อข้อต่อตรงขนาดเท่ากับท่อแอร์แว ลดขนาดเท่ากับท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมน) เข้ากลับสามทางด้าuที่ชี้ขึ้นทั้ง 2 จุด


– ทากาวแ ล้วต่อท่อแอร์แว ตรงข้อต่อตรงทั้ง 2 จุด


– ทากาวแล้วปิดฝาแอร์แวด้านบนให้แน่u ไม่ให้มีรอยรั่ว


– ทิ้งไว้ 1 วันให้กาวแห้งสนิท เ พียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เ พิ่มแรงดันแบบประหยัดพลังงานให้กับระบบสูบน้ำได้แล้ว รับรองแรงดันน้ำที่ส่งไปในท่อมี แ ร ง ดั น เพิ่มขึ้น 30-40 % แน่นอน

ข้อดีของแอร์แว

1 ประหยัดพ ลั ง งาน

2 ชะลอการสึกหรอของมอเตอร์ หรือ เ ครื่องยนต์

3 ใช้เวลาในการสูบน้ำน้อยลง

4 ส่งน้ำไประยะทางไกลๆหรือที่สูงได้

จากเดิมที่เ คยสูบน้ำได้เพียงแค่ระยะ 200-300 เมตร เมื่อใช้ ระบบ แอร์แว ปรากฏว่า น้ำสามารถพุ่ง ก ร ะ ฉู ด พุ่งออกมาแรงและเร็ว ได้ไกลอย่างมากสามารถต่อท่อออกไปเกินกว่า 2 กิโลเมตร ปริมาณน้ำก็ยังไหลออกไปได้เ ป็นอย่างดี

ต้นทุนการผลิตที่ลงไปเ พียงแค่ค่าเครื่องปั๊มน้ำ 2,000 กว่าบาท ค่าท่อและข้อต่อ กับกาวอีกประมาณ 1,000 กว่าบาท เ ท่านี้ท่านจะได้สูบน้ำไปสู่ไร่ได้แล้ว

หากต้องการให้ ปริมาณน้ำไหลไปให้ไกลกว่า 2 กิโลเมตร ให้เพิ่มความสูงของท่อแนวตั้งเข้าไปอีกเป็น ขั้ น ต อ น การทำง่ายๆแถมประหยัดเงิน และ พ ลั ง ง า น ไฟฟ้าในการสูบน้ำ และน้ำยังไหลแรงสม่ำเสมอ แม้ระยะทางจะไกลแค่ไหน จัดได้ว่าเ ป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ

ที่มา kasetkawna sit-smiling