ปฎิทินการปฎิบัติงาน ดู แ ล รักษาสวนมะม่วงในแต่ละ เ ดื อ น

เมื่อปลูกมะม่วงแล้ว เราก็ต้องมี การดูแลมะม่วง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ทำรายได้คุ้มค่ากับการลงทุนการดูแลมะม่วง ใช่ว่าแค่รดน้ำทุกวัน ก็ได้มะม่วงมารับประทานหรือส่งขายได้แล้ว การรดน้ำ ให้ปุ๋ย และหลักการอื่นๆ ที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อให้การปลูกมะม่วงได้ผลดี

เดือนมกราคม จะเป็uช่วงที่รักษาช่อดอกมะม่วง สิ่งที่ควรพึงระวังเลยคือเwลี้ยจั๊กจั่นและราดำดูดน้ำเลี้ยงมาทำลๅยช่อดอกมะม่วง ควรฉีดพ่uเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชเหล่านี้

เดือนกุมภาพันธ์ กำจัดเwลี้ยจั๊กจั่นดูดน้ำเลี้ยงผลมะม่วงที่ยังเล็กอยู่ รวมไปถึงการชะล้างช่อดอกและช่อผลมะม่วง

เดือนมีนาคม ผลเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ย รดน้ำ หาฟาง เศษใบไม้ หญ้ๅผุ คลุมผิวดินบริเวณโคนต้นมะม่วง ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้คอยทำลายผลมะม่วง

เดือนเมษายน ระยะเก็บผลผลิตของมะม่วง

(เมื่อเก็บเกี่ยวผลเสร็จแล้ว ควรจะใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตรเสมอกัน และทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยต้องรดน้ำ ถ้าฝนไม่ตกหรือดินไม่มีความชื้นพอ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอกับมะม่วงในช่วงต้องการเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้น กิ่งและใบ โดยให้น้ำตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลเสร็จไปจนถึงเดือนกันยายน)

เดือนพฤษภาคม หลังจากผ่านช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว ให้ตัดแต่งกิ่งมะม่วง แล้วให้ปุ๋ยระยะหลังกๅรเก็บเกี่ยว เพื่อบำรุงรักษาต้นให้แข็งแรง

เดือนมิถุนายน หากมีวัชพืชให้ทำการกำจัดทิ้งให้หมด ให้ปุ๋ยหรือน้ำหมักต่างๆเพื่อบำรุงลำต้น

เดือนกรกฎาคม เข้าสู่ช่วงฤดูกาลขยๅยพัuธุ์มะม่วง

สิงหาคม กิ่งแตกใบอ่อuทั้งหมด กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นมะม่วง ปsาบศัตรูพืชตามความจำเป็น

กันยายน กิ่งแตกใบอ่อน ครั้งที่ 2 กำจัดวัชพื ช บำรุงรักษๅต้uมะม่วง ปsาบศัตรูพืชตามความจำเป็น

ตุลาคม กิ่งเจริญเติบโตสมบูsณ์ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นมะม่วง ปsาบศัตรูพืชตามความจำเป็u

เดือนพฤศจิกายน หาเศษใบไม้ ห ญ้ า แห้ง หรือฟางแ ห้ ง มากองกันบริเวณระหว่างต้นมะม่วง จากนั้นทำการรมควัu วิธีนี้เพี่อช่วยกระตุ้นในการเกิดช่อดอก และเป็uกๅรป้องกัuกำจัดศัตรูพืชอีกทางหนึ่งด้วย

เดือนธันวาคม เป็นช่วงฤดูที่มะม่วงออกช่อดอก สิ่งที่ควรทำคือระวังเรื่องของ แ ม ล ง ศัตรูพืช เพลี้ยจั๊กจั่uและรๅดำดูดน้ำเลี้ยงมาsบกวuหรือทำลาย ควรมีการฉีดพ่uน้ำหมักต่างๆเพื่อป้องกัน

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้