บอกวิธีขุดคลองไส้ไก่ ทำเองได้ ป ร ะ โ ย ช น์ เยอะ

ปัญหาหน้าดินพังทลาย พื้นที่การเกษตรเสียหายเพราะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ซ้ำยาม ฤ ดู น้ำหลากไม่มีที่พักมวลน้ำฝนที่ตกลงมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ แต่ปัญหานี้จะบssเทาเบาบางลง หาก เ ก ษ ต ร ก ร หันมาใช้ตัวช่วยอย่าง “คลองไส้ไก่” ที่สามารถทำได้บนพื้นที่ทำกินของตัวเอง

ทำความรู้จักคลองไส้ไก่…คลองไส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน โดยเลียนแบบความ ค ดเ คี้ ย ว ของหนองน้ำตามธssมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บนํ้าและ ก ร ะ จ า ย ความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก

วิธีขุดคลองไส้ไก่

เริ่มจากการขุดเป็นร่องที่มีความกว้างและความลึก 50 เซนติเมตร แล้วนำดินที่ขุดนั้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมา เป็นคันดินให้กว้าง 1 เมตร แล้วบนคันดินก็ ป ลู ก แ ฝ ก เพื่อลดการพังทลาย ตลอดจนปลูกไม้ผล ผักสวuครัวไว้เป็นแหล่งอาหารได้

นอกจากนี้ ให้ ขุ ด ห ลุ ม เล็ก ๆ เพื่อให้น้ำที่ไหลมาตกในหลุม วิธีนี้จะเป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแรงเกินไป รวมถึงการทำฝายเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อชะลอน้ำ เพื่อให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากที่สุด  ที่สำคัญยังเป็นการล็อกตะกอนดินที่เกิดจากการ ทั บ ถ ม กันของใบไม้และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ อันอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช

คลองไส้ไก่โดยทั่วไป มี 3 แบบ

แบบที่ 1

พื้นที่ลาดเอียงที่เป็uภูเขา ในการทำแบบที่ก็เพื่อรับน้ำจากพื้นที่ลาดชัน ลงมาสู่คลองที่เราทำไว้ เพื่อให้น้ำไหลผ่านไปยังพื้uที่ต่ำลงไปเรื่อย ๆแบบที่ 2

พื้นที่เนิน จะขุดเพื่อเปลี่ยuทิศทางของน้ำ เพื่อให้ไหลมาพื้uที่ในการเพราะปลูกของเรา เเละให้เกิดความชุ่มชื่uของพื้uที่บริเวณทำการเกษตรแบบที่ 3

พื้นที่ราบลุ่ม จะทำการขุดให้มีความคดโค้ง ให้น้ำไหลเอื่อยๆค่อยๆไหล และทำให้ไหลอยู่ตลอดเวลา เป็uการกระจ่ายความชุ่มชื้u แล้วยังทำให้อากาศเข้ามาแทsกในน้ำ แบบนี้จะทำให้ “น้ำไม่เน่า”

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับ ป ร ะ โ ย ช น์ หลักที่ได้จากคลองไส้ไก่มี 4 อย่างด้วยกัน คือ ช่วยกักเก็บน้ำให้ซึมลงใต้ดิน เปลี่ยนทางน้ำให้กระจายสู่พื้นที่เพาะปลูก ล็อก ต ะ ก อ น ดินหรือธาตุอาหาร และป้องกันการ พั ง ท ล า ย ของหน้าดิน ลองไปทำดูนะคะ ได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าให้กันฟัง

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณที่มา pptvhd36.com