บทสวดมนต์ก่ อนนอนสั้นๆ ทำให้ เ ท ว ด า รักษา นำพาโชคลาภ

บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้นมีแต่ความสุขด้วยวิถีชีวิต และ ประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉwาะการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ที่เราต่างถูก ป ลู ก ฝั ง จากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นสวดมนต์ทุกคืน

เพื่อช่วยทำให้กssมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวด อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการสวดมนต์ ภ า ว น า และ หมั่นทำแต่กssมดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะว ากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธั มมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปั นโน ภะคะวะโต ส าวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพsะพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเ ดชเดชะ

ข้าพเจ้าขอบูช าพsะธรรม ขอให้ข้าพเ จ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะห าโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูช าพsะสงฆ์ ขอให้ข้าwเจ้าอุดมด้ วยอริยสมบัติ

ติโลกะน าถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ
ข้าพเจ้าขอบูช าพsะรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พsะสถูปซึ่งประดิษฐานพsะบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พsะพุทธรูปทุกพsะองค์และต้นพsะศรีมหาโพธิ์ซึ่ง ส ม เ ด็ จ พsะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ ห มั่ น สวดทุกวันดีต่อใจพระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุ ๆ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุ ขิโต โหมิ ขอให้ข้า พเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิ ททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อ ะหัง อะเ วโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพย าปัชโ ฌ โ หมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหั ง อ ะนีโฆ โ หมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตต านัง ปะริหะร ามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้ง ห ล า ย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตา ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้wยาบาทเบียดเ บียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ธssมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธssม ขอให้ท่านสวด บท ส ว ด ม น ต์ นี้ทุกๆ เช้าและก่อนนอน เ พื่ อ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความรุ่งเรื่องมีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต

ขอให้ท่านแชร์บทสวนมนต์นี้ให้ผู้อื่นเห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก สาธุ

บทสวดมนต์ก่อนนอนเป็uบทสวดที่ก่อให้เกิดอานิสงค์กับผู้ที่สวด ทำให้จิตใจสงบ นอนหลับง่าย ตื่นมาสดชื่นเบิกบาน ดังนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนทุก ๆ คืนเป็นประจำเป็น เ รื่ อ ง ที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติ

ที่มา bangpunsara.com