น้ำสะอาด 1 แก้ว กรวดให้เทวดาประจำตัว ทำบ่อยๆ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดตั้งแต่ตอนยังเล็กๆว่าทุกครั้งเมื่อเราสวดมนต์หรือทำบุญแล้วควรจะกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัวของเรา เพื่อให้ท่านได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและเกื้อหนุนให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้โดยง่าย

แนะนำว่าให้กรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวของเราก่อนเพื่อเป็นการเสริมจิตที่คิดดีและเป็นกุศสลกับเราให้เหนือกว่าจิตที่คิดไม่ดี

หลังจากสร้างบุญ ควรมีการกรวดน้ำทำบุญแผ่เมตตาไปให้ทุกครั้ง และควรทำในวันนั้นเลย ซึ่งส่วนมากคนที่ไปทำบุญตามวัด หรือสถานที่ที่เราได้สร้างบุญไว้แล้วต่างๆ มักจะมีที่กรวดน้ำอยู่แล้ว ก็ควรกรวดน้ำส่งบุญให้ทันที แต่หากท่านที่ลืม หรือติดขัดอะไร ก็ขอให้กลับมาทำที่บ้านก็ได้

กรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัว ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว ยกมือขึ้นไหว้จรดหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เ ท ว ด า ทั้งหลาย ทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง จงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ ไปกับพsะแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิwย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใด

ที่ข้าพเจ้า ชื่อ…สกุล…ได้กsะทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้uจากความทุกข์  (เรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ใน ภ พ ภู มิ ใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะอย่าเวียuที่ใด
ให้ กุ ศ ล ถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปsดกลายเป็นโภคทรัwย์ ตามที่ท่านปร ารถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็uต้นไป ด้วยเทอญ

ในระหว่างการท่องคำกรวดน้ำทางด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากหรือน้อยเพียงใด ก็ขอเทจนน้ำหมดไปพร้อมกับคำพูดในประโยคสุดท้ายโดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอขอบคุณที่มา fashionfuns