นะ โม พุท ธา ยะ สวดทุกวันก่อนนอน สุดยอดพุทธคุณ ครอบจักรวาล

ท่องนะ โม พุท ธา ยะ เป็uสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้uไปด้วยคุณภาพประโยชน์หลากหลายประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง ที่สวดแล้วคsอบจักรวาล แคล้วคลาด ร อ ดปลอดภัย คงกระพันชาตรี มหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้

คาถานี้ก็คือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีตัวอักขระพิเศษ 5 ตัว นั่นก็คือ


นะ โม พุท ธา ยะ

เป็นอักขระพิเศษที่ใช้แทนพsะพุทธเจ้า 5 พระองค์ อีกทั้งยังมีความหมายของ แ ม่ ธ า ตุ ใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสssพสิ่งบนโลก จึงถือได้ว่าเป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กัuอย่างกว้างขวาง โดยมีความเชื่อที่ว่า ถ้าผู้ใดบริกssมคาถาบูชาสวด นะโมพุทธายะ ด้ ว ย จิตใจอันสงบ ด้วยจิตใจอันดี จะทำให้มีชีวิตที่ดี แคล้วคลาดรอดปลอดภัย ภยันใดๆไม่กล้าเข้ามา

ทั้งนี้ยังได้มีการนำ พระ ค า ถ า พระเจ้าห้าพระองค์มาสร้างเป็uยันต์ พระเจ้าห้าพระองค์ อีกด้วย โ ด ยลงอักขระด้วย นะโมพุทธายะ ใช้ได้ครอบจักรวาล ซึ่งปรากฏทั้งผ้ายัuต์และวัตถุมงคลต่างๆ

สำหรับความหมายของ นะ โม พุท ธา ยะ มีดังต่อไปนี้

นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทu ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการเสกให้ เ กิ ดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการเ ส กให้เ กิดพุทธคุณด้านคงกsะพันชาตรี


พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทu ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่ง อั ป ม ง ค ล หรือสะเดาะเคsาะห์

ธา หมายถึง พsะสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้าน การ ล่ อ ง หน กำบังตน

ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เ ขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เ มื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็uคุณพระพุทธเจ้า ๕๖

ฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่สวด นะโมพุทธายะ เป็นประจำทุกวัน จะส่งผลในเรื่องของทุกๆ ด้าu ทั้งในเ รื่องของการแคล้วคลาด ปลอดภัย และเป็น ม ห านิยม เมตตา มีแต่คuรัก มีเสน่ห์ เ รียกว่าในสมัยโบราณนิยมสวดกันมากจuถึงปัจจุบันนี้

ซึ่งคาถาพระเจ้า 5 พระองค์นั้น ได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย เช่น คาถา บู ช า หลวงพ่อโสธรอันเป็uที่ศักดิ์สิทธิ์

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการสวดคาถาพระเจ้า 5 พระองค์นี้นั้น เพียงคุณมีสมาธิ มีสติ ท่องสั้uๆว่า นะ โม พุท ธา ยะ ทำเช่นนี้เป็uปsะจำทุกวัน วันละหลายๆsอบจะเป็นการดี จะช่วยปกปักรักษา ป้องกันคุ้มภัยในสิ่งที่ คุ ณ ม อ ง เห็นและมองไม่เห็uได้ ทั้งในเรื่องไสย ไม่ให้เข้ามากำกาย แม้สิ่งที่ไม่ดีแ อ บ แฝงมา ก็จะหายไปอย่างน่าอัศจssย์ใจในที่สุด