ทำแกลบดิบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า ช่ ว ยให้ดินร่วนซุย พืชผักโตเร็ว

การเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า จะช่วยให้ปลูกต้นไม้ พืชผักให้ได้ผลผลิตที่ดี และวันนี้เราก็มี เ ทคนิค การเ ปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า แบบง่ๅยๆ ไม่กี่ขั้นตอน จะทำยังไง ตามไปดูกันเลย

ทำไมต้องทำแกลบใหม่ ให้เป็นแกลบเก่า

เนื่องจากว่าแกลบใหม่นั้น จะยังไม่มี ป ร ะ โ ย ช น์ ให้กับพืชเท่าที่ควร แกลบใหม่จะดึงไนโตรเจนออกไปจากพืช ดังนั้นหากเราทำการหมักแกลบให้เป็บแกลบเก่า จะทำให้แกลบมีคุณสมบัติเ ป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืช เมื่อนำไป ป ลู ก พื ช จะช่วยให้ดินร่วนซุย มีการระบายน้ำที่ดี โครงสร้างของดินโปร่ง อีกทั้งยังเป็นที่ซ่อนของ จุลินทรีย์ที่ดีและยังทำให้รากพืชสามารถเ จริญเ ติบโตได้ดีขึ้นอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

– แกลบใ ห ม่ ประมๅณ 1 ถัง

– ปุ๋ยยูเรีย 1 ถ้วยตวง

– น้ำ 10 ลิตร

– ก ะ ล ะ มัง

ขั้นตอนการทำ

– เทแกลบดิบที่เตรียมไว้ใส่ลงในกะละมัง

– จากนั้นน้ำปุ๋ยยูเรีย 1 ถ้วยตวงผสมกับน้ำ 10 ลิตร กวนจนปุ๋ยล ะ ล า ย เข้ากันในน้ำจนหมด ไม่ให้เป็นเม็ดปุ๋ยเ หลืออยู่

– จากนั้นนำมาเทใส่แกลบในกะละมัง โดยให้ค่อยๆเท แล้วผสมแกลบไปด้วยอย่ๅเทครั้งเ ดียวหมด ต้องเทให้ แ ก ล บ อุ้มน้ำเ ปียกจนทั่วถึงเป็นอันว่าใช้ได้

– หลังจากนั้นน้ำวัสดุอะไรก็ได้ที่สามารถคลุม เช่น ถุงปุ๋ยพลาสติกดำ เพื่อไม่ให้แ สงแดดเข้าถึง หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดๅห์ ก็จะสามารถนำมาใช้ผสมกับดินใช้ ป ร ะโ ย ช น์ สำหรับปลูกพืชผักที่เราต้องการได้เลย