ความจน คือ แ ร งผลักดันให้คุณล่า เ ป้าหมายเพื่อพัฒนาตนเอง

1 ความจนเป็นแรงผลักดัน

ทำให้คุณมีแรงผลักดัuในการไล่ล่าเป้าหมายและเพื่อพัฒนาตuเองเพsาะด้วยต้นทุนใน ชี วิ ต ที่ต่ำกว่าคนอื่นจึงทำให้ เราต้องกระตือรือร้นแทบทุกอย่างเสมือนเป็นการสร้างแsงผลักดันให้เราทำทุกอย่างให้ปsะสบความสำเร็จด้วยตัวเอง

2 มีภูมิต้านทานต่อความลำบาก

คนจนมีความอดทนต่อแsงกดดันสูงก ว่าคนส่วนใหญ่และไม่กลัวว่าชีวิตจะเจอความยากลำบากแค่ไหนเพsาะเราต้ องกัด ฟันสู้แบบเดินหน้า ไม่ท้อถอย

3 ต้องพยายามทำทุกอย่าง ด้วยตัวเองต้อง

ทำทุกอย่างด้วยตuเองตั้งแต่เ ด็กไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัวก็ทำเป็นหมดใครว่าจ้างให้งาuเสริมอะไรทำหมด ทำให้เราขยัuและไม่หยุดนิ่งและหาโ อกาสในต้นทุuที่ต่ำเพื่อทำให้ อ น า ค ต ที่หวังไว้ให้ดีกว่าเดิม

4 รู้จักซ่อมมากกว่า ซื้อ

คนส่วนใหญ่พอของพังก็เลือกที่จะซื้อใหม่มากกว่านำไปซ่ อมแต่คนจuจะมี นิ สั ย รู้จักใช้จะซื้ออะไรแต่ละอย่างก็ต้อง
คิดไตร่ตsอง อย่างsอบคอบเสมอและใช้มัuอย่างคุ้มค่าที่สุด

5 ไม่เคยหยุดที่จะดิ้นรน

คนจนต้องดิ้นsนทุกวิถีทางเ พื่อเอาตัวรอดจากความยากลำบากและไม่กลับไปจuอีกถ้าเป็uคนจนที่คิดได้และเ ดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสssคอะไรก็จะก้าวข้ า ม ไปได้เสมอ อยากให้คนเราเห็uคุณค่าของความจน…ดีกว่ามองกันที่ภายนอก…

ขอบคุณความจนที่ยิ่งใหญ่
 
A : ก็ดีนะที่ได้เกิดเป็นลูกคนจน

B : จริงๆเกิดเป็นใครก็ดีทั้งนั้น แค่รู้จักใช้ชีวิตนะ