การเลี้ยง “ปลาสลิด” ให้ได้น้ำหนักดี โตไว เป็นที่ต้องการของตลาด

ปลาสลิดเป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในลุ่มภาคกลาง มีรูปร่างลักษณะคล้ายปลากระดี่หม้อแต่ขนาดโตกว่า ปัจจุบันปลาชนิดนนี้เป็นที่นิยมรับประทาน ในรูปของปลาสลิดแดดเดียว

การเพาะเลี้ยงปลาสลิด ทุกวันนี้มีการพัฒนาไปไกลมาก ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพาะลูกปลา รูปแบบการเลี้ยงดูที่หลากหลาย สามารถหล่นระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลง เพิ่มจำนวนผลผลิตต่อไรที่สูงขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนกลไกการซื้อขายในตลาดปลาให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

และนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้สะดวกรวดเร็วและประหยัด แรงงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตลง ส่งผลทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีกำไรเพิ่มขึ้นเทคนิคการเลี้ยงปลาสลิดให้แข็งแรงโตไว

– ปลาสลิด ชอบกินคือ ตะไคร่น้ำ รำละเอียด หรือ ป ล า ย ข้าวต้ม ปนกับผักบุ้งที่หั่นแล้ว แหนสดและปลวก

– อาหารของ ลู ก ป ล า วัยอ่อน ซึ่งมีอายุ 7-12 วัน ให้ตะไคร่น้ำและไรน้ำเป็นอาหาร

– เมื่อลูกปลามีอายุ 21 วัน-1 เดือน ให้รำข้าวละเอียดต้มปนกับผักบุ้งที่หั่uละเอียด แหนสด และปลวกบ้าง (ผัก 1ส่วน รำ 2ส่วน) ทั้งนี้ต้มผักให้เปื่อยเสียก่อน แล้วจึงเอารำลงไป เ ค ล้ า ปั้uเป็uก้อนให้กินเพียงวันละ 2 ครั้ง

– ในเวลาเช้าระหว่าง 7.00-8.00 น. และเย็น ประมาณ 3-5% โดยใส อ า ห า ร บนแป้uซึ่งอยู่ใต้ระดับน้ำ 1 คืบ อย่าให้อาหารเหลือข้ามวันจะทำให้น้ำเสียได้ ควรดีดน้ำให้เป็uสัญญาณปลาจะได้เคยชิuและเชื่องด้วย

– การเพิ่มอาหารธssมชาติ โดยการใส่ปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ยมูลไก่ ฯลฯ ต้องใส่ปุ๋ยก่อนปล่อยปลาอย่างน้อย 3 วัน ในอัตรา 2 ปีบต่อไร่ต่อ 7 วัน โดยตัดหญ้ าบนแปลงในระดับยอดหญ้าที่ โ ผ ล่ พ้uน้ำ แล้วทิ้งกsะจายไว้บนแปลงนา ตัดเพียงครึ่งหนึ่งของแปลง ครบ 15 วัน ตัดอีกครึ่งหนึ่ง

– สลับไปมาและรักษาระดับน้ำให้ท่วมหญ้าบนนาปsะมาณครึ่งเข่าตลอดเวลา หลังจากใส่ปุ๋ ยคอก 4-5 ครั้ง แล้วตัดหญ้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าน้ำใน แ ป ล ง มีสีใสมาก ให้ใส่ปุ๋ยคอกต่อ

– ปลาขนาด 5 เซนติเมตร ใช้เวลาเพียง 7-8 เดือน ถ้าปลาขนาด 10 เซนติเมตร ใช้เวลาเลี้ยง 5-6 เดือน ส่วuการ เ ลี้ ย ง ลูกปลาจากพ่อแม่ปลาจะใช้เวลา 10-11 เดือน จับขายได้

สูตรอาหารพ่อแม่ปลาสลิด

– ปลาป่น 56 กก.

– รำละเอียด 12 กก.

– ก า กถั่ว 12 กก.

– แป้งผงห รือปลายข้ า ว ต้ม 14 กก.

– น้ำมันป ล าสลิด 4 กก.

– วิตา มิน แร่ธาตุ 2 กก.

– รวม 100 กก.

หมายเหตุ ถ้าใช้แป้งจะได้อาหารใน ลั ก ษ ณ ะ เป็นผง แต่ถ้าใช้ปลายข้าวต้ม ก็จะได้อาหารเปียกต้อง ต า ก แดดจึงจะเก็บไว้ได้นานหากไม่ต้องการใช้ แ ป้ ง หรือปลายข้าวให้เพิ่มรำเป็น 26 กิโลกรัม

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา fourfarm.com