การห่มดินแบบศาสตร์พระราชา เพื่อเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต เพราะคนเราใช้ทรัพยากรดินเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งสร้างอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แถมยังใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงกล่าวได้ว่า ดินเป็นทรัพยากรขั้ น มู ล ฐาน เป็นตัวการให้มนุษย์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากท รั พ ย า ก ร อื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล

การเกษตรที่ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ทำลายดิน ไม่ใช้สารเ ค มี ที่เป็นอันตรายต่อดิน และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดิน เป็นหัวใจสำคัญที่จะรักษาดินเอาไว้ได้

การ ห่มดิน หรือ คลุมดิน โดยใช้ฟาง เศษหญ้า ที่สามาย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ด้วยการใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดินแล้วดิน จะปล่อยธาตุอาหารให้พืชโดยกระบวนการย่อยสลายของ จุ ลิ น ท รี ย์เรียกหลักการนี้ว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช

วิธีการห่มดินมีทั้งหมด 2 วิธี

1 ห่มดินด้วยฟางเศษหญ้าหรือ ใบไม้รอบโคนต้นไม้ประเ ภทไม้ยืนต้นโดยเว้น ให้ห่างจากโคนต้นไม้1คืบห่มหนา 1 คืบ – 1 ฟุตทำเป็นวงเหมือนโดนัทโรยด้วยปุ๋ยคอก (มูลสัตว์)บางๆและรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำเ จือจางอัตราส่วน 1:50-100

2 ห่มดินในที่ดินผืนใหม่ที่เพิ่งขุดปรับพื้นที่หรือ ดินที่เสื่อมสภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ ดินก่อนเริ่มการเพาะปลูกด้วยการห่มฟางเศษหญ้าหรือ ใบไม้ให้หนาอย่างน้อย 1 ฟุตทั้งแปลงโรยด้วยปุ๋ยคอก แล้วราดรดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเข้มข้นอัตราส่วน 1:10

วิธีนี้อาจต้องใช้เวลา 3 เดือนขึ้นไปโดยยังไม่ควรปลูกพืชใดๆ เพราะน้ำหมักที่เข้มข้นอาจทำให้ต้นไม้ตายได้

ข้อดีของการห่มดินมีทั้งหมด  5  ข้อ

1 หลังจากทำการห่มดินจะ ทำให้ในดินมีความชื้นและมืดเกิดการทับถม ของดินซึ่งจะช่วยให้จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ดีสำหรับพืช ในดินขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

2 การห่มดินเป็นวิธีการป้องกันหญ้าที่ขึ้น ในพื้นที่เราได้ด้วยเพราะหญ้าโดนคลุม ไว้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

3 การห่มดินเป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะ ปลูกจะทำให้ดินมีความชื้นมีแร่ธาตุ อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4 การห่มดินเป็นการใช้ธรรมชาติให้เกิด ประโยชน์สูงสุดประหยัดเรียบง่ายแต่ได้ผล

5 เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดินเช่นไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ซึ่งช่วยพรวนดินและถ่ายมูลเป็นปุ๋ยให้พืช

ขอบคุณที่มา: ajourneyin spiredbytheking.org, O r g anic Farm , รั ก บ้านเกิด pooddee