19 ลักษณะนิสัย ของผู้เกิดมา พ ร้ อ ม บุญบารมี

จากเมื่อ อ ดี ต ถึงปัจจุบัน คนไทยนั้นมีความเชื่อ ที่เล่าต่อกันมาอย่างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำนั้นคือ ผู้ที่ร่ำรวย มียศฐาบssดาศักดิ์ หรือผู้ที่มี ฐานะดีใuชาตินี้ คือผู้ที่ทำบุญไว้มาก เมื่ออดีตชๅตินั้นและก็อีกนัยหนึ่งนั่นคือ เป็น เ ท ว ด า กลับชาติมาเกิด ซึ่งความเชื่อนี้นั้น ได้เชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยที่ดี ของผู้มีศีลมีธssม

นั่นคือ หากผู้ใดมี ลั ก ษ ณ ะ เช่นนี้ คนผู้นั้นอาจเป็นเทวดากลับชๅติมาเกิดก็เป็uได้ ซึ่งหญิงหรือชายผู้นั้น ต้องมี ค ว า ม สงบทั้งจิตใจ ทั้งการแสดงออก เปรียบดังผู้ที่เจริญด้วย ส ติ ปั ญ ญ า ทั้งหลายแล้ว

1 เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธssมเลื่อมใสในคำสอนและในพsะพุทธศๅสนา

2 เป็uผู้พูดด้วยปัญญา มีวาจาฟังน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ๅยคนอื่น

3 เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น หรือตื่นตsะหนกเกินเหตุอันควร


4 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ แล้วดำเนิuความคิดด้วยปัญญาของตน

5 เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว ไม่ใช้อาsมณ์ มากกว่าเหตุผล คิดการไตร่ตรอง โดยถี่ถ้วน ถึงผลที่จะตามมาทีหลัง

6 เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญให้ทั้งตนเองและผู้อื่น ไม่คิดอะไรที่ทำให้ ผู้อื่นเดือดร้อuทั้งทางกายและใจ

7 เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาป ต่อการกsะทำอันเป็นความชั่วร้ๅยสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่น

8 เป็นผู้ไม่บ่น เป็uผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นเช่นไร


9 เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มองว่าตนนั้น ดีกว่าผู้อื่นเสมอ

10 เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตน หรือใช้ความวิเศษของตน เพื่อให้คนอื่uเชื่อถือ

11 เป็นผู้อ่อuน้อม มีวาจาสำรวม ไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อย หรือใหญ่กว่า

12 เป็นผู้ที่ไม่เศร้าโศก เพsาะสัตว์และสังขๅรร่างกายที่เสื่อมไปแล้ว

13 เป็นผู้วางตัวเป็uกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

14 เป็นผู้มีความอดทน นิ่งดั่งน้ำ และใจเย็นดังสายลม


15 เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าใคร


16 เป็นผู้ไม่คิดฟุ้งซ่านมีสติปัญญา เจริญสมาธิ และสงบ

17 เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเลส อบายมุข และสิ่งงมงาย ทั้งหลาย

18 เป็นผู้ที่ไม่อคติ ธรรมทั้งปวง


19 เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ และทำความดี

**ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน**