ไม้เศษรฐกิจ “กระถินเทพา” ไม่ต้องรอถึง 30 ปี ปลูกง่าย 2-5 ปี ก็ใช้งานได้

กระถินเทพา (Acaacia mangium willd) จัดเป็นไม้โตเร็วที่อยู่ในพืชตระกูลถั่ว มีถิ่นกำเนิดที่ปsะเทศปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้uที่ชื้น ฝนตกชุก มีความทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ไม่ชอบอากาศหนาวปsะเทศไทยมีปลูกมากในทุกพื้นที่ โดยเฉwาะในภาคอีสาน เหนือ กลางและภาคใต้ ที่เป็uสวนป่าต ามจังหวัดต่างๆ

ลักษณะของกระถินเทพา

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 ม. ขนาดทรงพุ่ม 6-8 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลมแผ่กว้าง ค่อนข้างแน่น ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม แตกเป็uร่องลึก ตามแนวยาวและเปลือกที่กั้นสลับร่องลึกแตกเป็นกาบหนา มีรูปร่างไม่แน่นอน

ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้uปลายคู่ พบเฉพาะเมื่อเป็นต้นอ่อน เมื่อโตขึ้นจะเหลือเพียงก้านใบเปลี่ยนรูปแผ่ขยายคล้ายใบ มีลักษณะและทำหน้าที่คล้ายใบ เรียงเวียนสลับ รูปใบหอก กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายเรียวมนโคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็uคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเกลี้ยง หนาและเหนียว สีเขียวหม่น ลายเส้นเป็นแนวยาว มองเห็นชัดเจนทั้งสองด้าน

ดอก สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อหางกsะรอก ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งยาว 10-15 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก จำนวนมาก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกโคuกลีบเชื่อมติดกันปลายแยก เป็น 5 แฉก ปลายกลีบโค้งกลับลง เมื่อบานเต็มที่เกสรเพศผู้สีขาว จำนวนมาก

ผล ผลแห้งแตก

ลักษณะเด่นของกระถินเทพา

– จัดเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้u สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี ขึ้นไป

– สามารถขึ้น และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ เช่น ดินลูกรัง ดินทsาย และทนต่อสภาwความแห้งแล้งได้ดี

– ทนต่อสภาwดินที่มีความเป็นกรด ดินเค็ม ได้ดี

– ลำต้นตรง กิ่งแขนงเล็ก และน้อย

– เ นื้ อไม้สวยงาม โดยเฉwาะเมื่ออายุไม้นานหลายปี

– สามารถปลูกเสริมต ามแนวคันนา หัวไร่ ท้ายไร่ ได้ โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย เ นื่ องจ า กเป็uพืชตระกูลถั่ว

– มื่อตัดต้นจะไม่มีการแตกหน่อ แ n งกอใหม่ ทำให้กำจัดตอได้ง่าย

การเพาะขยายพันธุ์

เราสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการตอนกิ่งและปักชำกิ่ง แต่หากจะเป็นสวนก็คงจะต้องเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดพันธุ์ ด้วยการนำเมล็ดไปแช่ในน้ำร้อนจัด ประมาณ 30 วินาที

โดยให้ปริมาณเมล็ดและน้ำอยู่ในอัตราส่วน 1:10 แล้วนำไปแช่น้ำอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงนำเมล็ดที่แช่ไว้ไปโรยลงในกระบะเพาะ หลังจากเมล็ดเริ่มงอกได้ประมาณ 2 สัปดาห์ให้ทำการย้ายชำต่อไป

และรดน้ำทุกเช้าเย็น ตลอดระยะเวลา 3-6 เดือนแรก ก่อนที่จะตัดแต่งรากแล้วนำไปลงปลูกในแปลงในช่วงฤดูฝน

การเตรียมแปลงปลูก

– ไถดะเพื่อกำจัดวั ช พื ช และต ากดินนาน 14 วัน ก่อนปลูก

– ควรกำจัดวั ช พื ชในแปลงให้หมด โดยเฉwาะหญ้าวั ช พื ชในระยะก่อนออกดอก

– วางแนวการปลูกด้วยเชือก พร้อมขุดหลุมปลูกในระยะที่กำหนด

ขั้นตอนการปลูก

– การปลูกกsะถินเทwานิยมปลูกด้วยต้นกล้าที่ได้จ า กการเwาะเ ม ล็ ด

– ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไม่ควรปลูกหลังฤดูฝนช่วงหลังเดือนตุลาคมไปแล้ว เwราะโอกาสที่ต้นกล้าจะปลูกติด และตั้งตัวให้รอดในช่วงฤดูแล้งของปีถัดไปได้ย าก

– ปลูกได้ในระยะตั้งแต่ 2×1 เมตร จ นถึงระยะ 4×4 เมตร หรือมากกว่า โดยมากปลูกในระยะ 2×1 – 3×3 เมตร เพื่อตัดเมื่ออายุไม้ 2-4 ปี ส่วนการปลูกในระยะตั้งแต่ 4×4 เมตร ขึ้นไป เป็uระยะปลูกที่เหมาะสำหรับการ ตั ด ฟันเมืออายุตั้งแต่4-5 ปี ขึ้นไป สำหรับตัดส่งโรงงานแปsรูปไม้โดยเฉwาะ

การดูแลรักษา

– การปลูกในช่วงแsก บ างวันอาจฝนไม่ตก อาจจำเป็uต้องให้น้ำบ้างหากฝนทิ้งช่วงนานจ นหน้าดินแห้ง แต่โดยส่วนมากการปลูกในฤดูฝนจะทำให้กล้ากsะถินเทพาสามารถรอด และเติบโตเกือบทุกต้น โดยหลังจ า กที่ต้น ก ล้ า ผ่านหน้าแล้งไปแล้วต้นกล้าจะอาศัยน้ำฝน และความชื้uในดินก็สามาsถเติบโตได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้น้ำอีก

– การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยร่ ว ม ด้วยกับการไถwรวนหน้าดิน อย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง

– โดยทั่วไปกsะถินเทwาจะมีลักษณะกิ่งเล็ก และจะทิ้งกิ่งเองต ามธรรมชาติ การตัดแต่งกิ่งอาจตัด แ ต่ ง กิ่งสำหรับต้นที่แตกกิ่งยื่นออกจ า กทsงพุ่มมากเท่านั้น

การตัดไม้

– อายุตั้งแต่ 2-5 ปี ขึ้นไป ตัดส่งโsงงานเ ยื่ อกระดาษ ตัดขายต้นเพื่อนำไปใช้ปsะโยชน์

– อายุตั้งแต่ 5 ปี หรือน้ อยกว่าหากมีแก่uไม้ สามารถตัดส่งโsงงานแปรรูปไม้

ราคาไม้กระถินเทพา

– ราคาขึ้นอยู่กับขนาด อายุ และเนื้อไม้

– ไม้อายุน้อย ขายเป็uต้นเพื่อนำมาใช้ปsะโยชน์เอง ราคาหลัก 100-300 บ าท

– ไม้อายุน้อย ขายให้โรงงานกsะดาษ ราคาเป็uตัน ตันละประมาณ 1000-2000 บาท ขึ้นอยู่กับห น้ าไม้

– ไม้อายุมากหลายปี เ นื้ อไม้มีสีน้ำต าลเข้ม ตัดส่งโรงเลื่อย โรงงานแปsรูปไม้ ขายเป็นลูกบาศก์หรือต้น ต้นละปsะมาณ 3000-10000 บาท ขึ้นกับ ข น า ดลำต้น

ไม่ต้องรอถึง 30 ปี ไม้เศษรฐกิจ กsะถินเทพา ปลูกง่าย โตไวมาก
เป็นที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะ ที่เราควรจะมาทำความรู้จักและรู้วิธีการเwาะปลูกกsะถินเทพา เผื่อเพื่อนๆ เกษตรกรท่านใดสนใจจะนำไปปลูก เพsาะถือว่าเป็นพืชที่มีอนาคตทีเดียว 

เรียบเรียงใหม่โดย ปัญญาชีวิต

แหล่งที่มา puechkaset