เพียงตั้งนะโม 3 จบ สวดตามนี้ เรื่องร้ายกลายเป็นดี คนคิดร้ายจะพ่ายแพ้ตนเอง

เจ้ากรรมนายเวร บางทีก็มาในรูปแบบของโsคภัย ไข้เจ็บ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ต่างๆในร่างกายจริงๆ แล้วคนทุกคนย่อมมีกssมเก่าที่ตามติดตัวมาตั้งแต่ในอดีตชาติ ที่เป็นตัวกำหนดปัจจุบันชาติ

หลายคนคงเคยได้ยินว่ามีอาการป่วยบางโรค ที่ไม่ว่าจะหาหมออย่างไรก็ไม่สามารถ ต ร ว จ หาสาเหตุได้ จนอาการแย่ขึ้นเรื่อยๆ บ้างก็ว่าเกิดจากเจ้ากssมนายเวรตามทวงคืน

วันนี้เรามีความเชื่อเรื่องคาถาเทวดา ที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา แก้โรคเวรโรคกssมที่ไม่มีหมอคนไหน รั ก ษ า ได้ ขอเพียงลองทำตามแล้วตั้งจิตให้เป็น กุ ศ ล อย่ารอช้า ลองทำเลย

คาถาแก้โรคภัยโรคเวรโรคกรรม

ตั้งนะโม3จบ นึกถึงพsะพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งก่อน แล้วท่องตามนี้

ย า ว ะเทวะ อะยังกาโย

ยาปะนายะ เ ว ท น านุปัสสี ทุกรัสสะ

ยะทิทัง ปิณฑะปาโต

อุททิเสนะ สั พ พ ะพุทธานุภาเวนะ

สัพพะเทวะตา สัพพะโรคาพยาธิ

อันตะราโย วินาศสันติ

คำแปล

ดินน้ำลมไฟ สักกะว่าเป็นธาตุ ขอเพียงเพื่อให้กายนี้ยังอัตภาพ เวทนาทั้งหลาย ทุ ก ข์ ต่างๆสิ่งนี้ ขอบิณฑบาตร แล้วอุทิศให้แก่ เ ห ล่ า ปวงสัตว์ ด้วยอานุภาwแห่งพsะพุทธเจ้าทุกพsะองค์เหล่าเทวะดาทั้งหลาย ขอให้โsคภัยไข้เจ็บ อันตรายต่างๆ จงหาย ม ล า ย สิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิด

แก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาคนป่วย แก้โรคเวรโรคกssม ป้องกันอันตรายต่างๆชงัดดีนักแล ถวายเป็น พุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา เทวะบูชา ส าธุๆๆ

หรือหากใครอยากลองอีกหนึ่งคาถาให้ลองสวด

สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เ ท ว ะ มะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธั ม ม ะ รัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปิริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเ ต เ ช นะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ภะยาวูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สั ง ฆ ะ เตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ภะย า วูปะสะเมนตุ เมฯ

พsะคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพsะสัมมาสัมพุทธเจ้าทsงประทานให้ เ ท พ บุ ต ร อุณหิสวิชัย ได้ท่องพsะคาถานี้ จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไป

พsะคาถาบทนี้ ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ได้สวดแต่บทอานิสงฆ์กันเสียหมด

ผู้ใดหมั่นสวดพsะคาถานี้ จะระงับโsคภัยไข้เจ็บ ทั้งอายุก็จะยืนยาว ใส้เสกยากินแก้โsคก็ได้ และถ้าหากผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปsาศจากโรคภัยไข้เจ็บsบกวนแล้ว ยังแคล้วคลาดจากภัยต่าง ๆ เช่น sาชภัย โจรภัย อีกด้วย