เก็บไว้สวดก่อนเดินทาง คาถาแ ค ล้ ว คลาด ปลอดภั ย

เวลาที่เรา หรือคนใกล้ชิดเรา จะต้องเดินทางไกล ก็คงจะเกิดความกังวลถึงเรื่องความ ป ล อ ด ภั ย ในการเดินทางกันอยู่บ่อยๆ เพื่อความสบายใจของคนที่ต้องเ ดินทางไกล ไปไหนมาไหนบ่อยครั้ง วันนี้เราจึงได้นำ คาถาบทสวด สำหรับคนเดินทางไกลให้แ ค ล้ ว ค ล า ดปลอดภัย มาฝากกันค่ะ

คาถาที่ 1 คาถาป้องกันภัย สวดก่อนออกเดินทาง หรือทำภารกิจใดๆที่เสี่ยงอันตราย

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณ ะ วันตา นะราปิจะ เ ต โ ส ตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

คาถาที่ 2 คาถาแคล้วคลาด ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

” พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเ ค ม ะ กุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

คาถาที่ 3 คาถาขับรถปลอดภัย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยส ว ด คาถา ตามนี้ “เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเ มตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเ ขตมิได้ อันไม่มีเวร ไม่มีศัตรูคู่ภัยไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเ บื้องบน ในทิศเ บื้องต่ำ และในทิศข ว า งบทคาถาของหลวงพ่อจรัญ

คาถาที่ 4 คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

ใช้สวดกับพsะเครื่องที่นับถือบูชา ก่อนที่จะออกจากบ้านก็ให้สวดบทนี้ จะช่วยให้สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอดภัย และเสริมสร้างความเ ป็นสิริม ง ค ล

“พุทธัง อ า ร า ธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รั ก ษ า”

คาถาที่ 5 คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค

“สัตถา เ ท ว ะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

คาถาที่ 6 คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

“อิ ติ ปิ โ ส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ น ะ โ มพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี(วันที่เดินทาง)

ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภ ะ ค ะ วา ยาตรายามดี พระ(วันที่เดินทาง)

ชัยศรี สวัสดีลาโภ น ะ โ ม พุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปลอดภัย ปsาศจากอุบัติเหตุเภทภัย ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ(รถ เรือ เค รื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

คาถาที่ 7 คาถาสำหรับเดินทางไกล

ก่อนออกเดินทาง โดยเฉwาะเวลาที่ต้องเดินทางไกล ให้ตั้งส ม า ธิ แล้วสวดบทนี้ ก่ อ น ออกเดินทาง

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ ม ะ โ น ติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง ม ะ ลั ง ปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คาถาที่ 8 คาถารอดพ้นอันตราย

สวดบทนี้ เมื่อต้องพบเจอสถานการณ์คับขัน อั นตราย เช่น มีคนคอยปองร้ า ย จะทำให้พ้ น จากสิ่งเหล่านั้น

“นะรา นะระ หิตังเทวัง น ะ ร ะ เทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

เรื่องนี้ก็เป็น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่วนบุคคล สำหรับใครที่นับถือศาสนาพุทธ ก็คงจะคุ้นชินกับการสวดมนต์ไหว้พsะ ดังนั้น การสวดบทคาถาเหล่านี้ ก็เพื่อความสบายใจของบุคคล และระลึกไว้ว่าไม่ควรปsะมาท ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพกันนะคะ