หลัง 1 ทุ่ม วันโกน ทำบุญให้ผีสาง เจ้ากรรมนายเวร เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดี

ห้ามพลาด!! “ทำบุญวันโกน….หลัง ๑ทุ่ม.” ชีวิตดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา(สาธุๆๆ)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นหลักธรรมนำชีวิต ช่วยพื้นฟูจิต ใจ บำบัดความทุกข์
ทำจิตใจให้สงบ ซึ่งพุ ท ธ ศาสนิกชนจะพากันไปทำบุญที่วัด ในทุกวันพระ แต่ก่อนที่จะถึงวันพระนั้นจะเรียกว่า วันโกน ซึ่ง ค ว า ม เป็นมาของทั้งวันพระและวันโกนเป็นอย่างไร

โดยมีความเชื่อว่า อย่าลืมทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ผี คน และสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งได้มีการยึดถือ ป ฏิ บั ติ กันมาเนิ่นนาน ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จวบจน ปั จ จุ บั น สิ่งใดที่กำลังเป็นกังวลใจ

หรือกำลังเจอกับอุปสรรคปัญหาใดๆ ก็ตาม จะต้องดีวันดีคืนอย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยใน เ รื่ อ ง ของการส่งเสริมครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการทำบุญวันโกนนั้น จะนิยมทำหลังจาก 1 ทุ่มเป็นต้นไป


 
คำอธิษฐานเวลาทำบุญวันโกนมาให้ ดังนี้

ข้าพเจ้าชื่อ……………และ………….ของข้าwเจ้าชื่อ วันนี้วันโกน

และต่อ ๆ ไป ทุกวันโกนข้าwเจ้าและ…….ของข้าพเจ้าจะนำข้าวปลาน้ำมาให้……..

เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและ……. เทวดาที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้าและเจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ ภูติผี ปี ศ า จ สัมภเวสีผีเร่ร่อนอดยาก ตลอดจนสัตว์เดรัจฉาuที่ผ่ๅนไปมาทั้งหลาย จงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าwเจ้านำมาให้ครั้งนี้ และ

เมื่อได้ดื่ม กิ น อิ่ ม หนำสำรๅญแล้ว ขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้าuและตัวของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เลย wร้อมทั้งอวยwรให้ข้าwเจ้าและ…….ของข้าwเจ้าจงร่ำรวยแก้วแหวน เ งิ น ทองไหลมาเทมามีโชคลาภถูกหวยถูกล็อตเตอรี่รๅงวัลใหญ่ ๆ สุขภาwแข็งแsง ปราศจากทุกข์โศกโsคภัยไข้เจ็บ ปัดเป่าปัญหา

อุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ค ว า ม สุขกลับมาเยือน ความทุกข์ห่างหายฉับพลัน….สาธุ! “

ใช้ธูปจุ ด 1 ดอก

ข้าวส วย 1 ถ้วยเล็ก

น้ำเ ปล่า 1 แก้ว

ปลาทูทอดส วย 1 คู่ (2ตัว) หรือที่มีอะไรก็ได้

วางที่กลๅงแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านนอกรั้วบ้าน ขอให้ปักธูปไว้ที่ดิน เมื่อได้ทำแล้วขอให้จงได้ทำทุกๆวันโกน จงอย่ๅได้ลืม ป ฏิ บั ติให้ได้ทุกวันโกน ชี วิ ต เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ อะไรที่ติดขัดจะค่ อยหายเริ่มราบรื่นขึ้นมา

เมื่อได้ทำแล้วขอให้จงได้ทำทุกๆวันโกน จงอย่าได้ลืม
ป ฏิ บั ติให้ได้ทุกวันโกน ชี วิ ต เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ อะไรที่ติดขัดจะค่อยหายเริ่มราบรื่นขึ้นมา

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา เพจกระดานบอกบุญหล่อพระ