วิบ ากกรรมของการ “เ ถียงพ่อแม่” ที่ลูกทุกคนไม่ควรทำ

ท่าน ว.ปัญญาวชิโร กล่าวว่า “พ่อและแม่” คือพระอรหันต์ของลูก ใครก็ตามที่ทำความดี เลี้ยงดูพ่อแม่ก็จะมีแต่ความเ จริญ ไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะรักเราและห วั ง ดี กับเราเท่ากับท่านทั้งสองอีกแล้ว

และในบางครั้ง คนที่ไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็น ก็มักมองความหวังดีของพ่อแม่เ ป็นสิ่งน่ารำคาญ โดยเ ฉwาะลูกที่ถูกพ่อแม่ตามใจมากตั้งแต่เล็ก และ เ มื่อโตขึ้นมาพ่อแม่พูดอะไรนิดหน่อย ก็ไม่พอใจซะงั้น

เ ถียงและว่าพ่อแม่บ้างก็ถมเถไป จนลืมนึกไปว่า คนที่เรากำลังเ ถียงอยู่นั้น เ ป็นคนที่เคยอุ้มท้องเรามาอย่างยาก ลำบาก เลี้ยงดูเรา คอยป้อนข้าว ป้อนน้ำ และส่งเ สียให้เราเรียนห นั ง สื อ ได้รับการศึกษาที่ดี

เ ป็นเรื่องที่แปลกที่เรามักจะพบเห็นว่า บางคนพู ด จ า กับคนอื่นดี แต่กับพ่อกับแม่ทำไมถึงพูดดีไม่ได้ล่ะ รู้ทั้งรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด แต่ทำไมยังทำ ดังเช่น ตัวอย่างที่จะห ยิบยกมาให้ในวันนี้

โ บ ร า ณ ว่าไว้ว่า ลูกบางคน มีกำลังปีกกล้าขาแข็ง ก็มาเ ถียงพ่อเถียงแม่ด้วยความยโสโอหัง นี่ถือว่า “เป็นกรรมเวรอย่างมหันต์ที่ลูกเถียงหรือว่าพ่อแม่” แม้จะไม่ได้ลงมือก็เถอะ

ชีวิตจะเ หมือนมีความรู้สึก เ หมือนกับตาย ทั้งเป็น แม้พยายามทำให้ตัวเองดูดีแค่ไหน ก็ไม่มีวันส ม ห วังดังใจหมาย กรรมที่ส่งผลมาก็คือ

“ถ้าเป็นหญิงเมื่อแต่งงานไป ก็จะโดนสามี ดุด่าว่ากล่าว” หากแต่งงานมีลูกไป ลูกก็จะทำเช่นนี้กับคุณ เป็นต้น

กรรมที่ลูกกระทำกับพ่อแม่ จะเ ป็นสิ่งที่กำหนดชี วิ ต ของเราในวันข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นเ รื่องหน้าที่การงาน เพื่อนร่วมงานรวมไปถึงคู่ครองชีวิต ชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขแค่ไหน ขึ้นอยู่ที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ทั้งสิ้น

เรื่องเล่ากรรมของผู้ที่ทำร้ายจิตใจพ่อแม่

เช่นเดียวกับหลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวถึง บุ ค ค ล ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่เอาไว้ว่า

“อย่าแม้แต่จะคิดไม่ดีกับพ่อแม่ท่านเลย ไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีก็บาปแล้วนะ ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น”

สิ่งที่จะทำให้หนักกลายเ ป็นเบานั้น ก็คือ การขอขมาลาโ ท ษพ่อแม่ท่าน และหันมาเจริญกรรมฐาน

ใครที่รู้ว่าเ คยทำผิดและอยากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น หลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวไว้ว่า

“หากท่านเคยด่าท่านผู้มีพระคุณ ถอนคำพูดแล้วขอ ขมาลาโทษเถิด ท่านจะได้ผลจากการเ จริญกรรมฐานทันที เหมือนพระภิ ก ษุต้องแสดงอ าบัติให้บริสุทธิ์ก่อน แล้วมาเจริญกรรมฐานจึงจะได้ผล”

การขอขมาพ่อแม่

หลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวว่า หากถึงวันเกิดของเราให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ท่าน คนละชุด ผ้าเ ช็ดตัวผืนเล็ก ๆ 1 ผืน พอตื่นเช้ามาให้ไหว้พ ระสวดมนต์จบแล้ว

จัดหาอาหารที่พ่อแม่ชอบให้ท่านรับปsะทาน พอท่านรับปsะทานแล้ว ให้เ ชิญท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน เอากะละมังใส่น้ำอุ่นมาล้างเท้าท่าน ให้สะอาด เอาผ้าเ ช็ดตัวผืนเ ล็ก ๆ ที่ซื้อมาเช็ดให้แห้ง เอา แ ป้ งโรยให้ทั่ว ให้หอม เอาเ สื้อผ้าที่ซื้อมาให้ท่าน แล้วพูดว่า

“กรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกิน พ่อ แม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้พ่อแม่อโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยเถิด”

จากนั้นกsาบเท้าท่าน 3 ครั้ง แล้วเอาเท้าท่านทั้ง 2 คนละข้างเ หยียบที่ ศ รี ษ ะ เรา จากนั้นให้ท่านให้พรเรา นั่นแ หละถึงจะล้างกรรมกันได้

นอกจากการขอขมาแล้วนั้น การตอบแทนพระคุณท่าน ด้วยการพาท่านเข้าวัด ไปทำบุญทำทาน ป ร น นิ บั ติ ท่านบ้าง เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตเรานั้น เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแล้ว

ขอขอบคุณ amarinbabyandkids