ปาฏิหาริย์ “ชายผ้าถุงแม่” เครื่องรางศักดิ์สิ ทธิ์ ที่ไม่ต้อง ป ลุ ก เสก

หลายๆคนที่มักจะแสวงหาเครื่องรางของขลังเพื่อเป็นสิริมงคล ไว้พกติดตัว ตามแต่บุคคลจะมีความศรัทธาของแต่ละคนแต่เชื่อหรือไม่ว่า หลายคนจะลืมนึกถึงพระประจำบ้าน

ซึ่งควรเป็นแหล่งศรัทธาแห่งแรกที่นึกถึง นั่นคือพ่อแม่ ซึ่งก็มีหลายคนที่พ่อแม่ให้ติดตัว ไม่ว่าจะพกไว้ด้วยความรักความคิดถึงกันภัย หรือนำความโชคดีมาสู่ตัว

ว่ากันว่าในสมัยก่อน เวลาที่ไปออกรบ โดยชายไทยในสมัยโบราณนั้นได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้าถุงแม่ หรือขอชาuหมากของพ่อ 2 สิ่งนี้ เป็นสิ่งคุ้มคsองภัยและเป็นเครื่องsางชั้นดี

เพsาะสองสิ่งนี้ถือเป็นตัวแทuความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม ความกตัญญูด้วยตัวเอง

เมื่อคุณธssมต่อคุณธรรมมาบรรจบกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็uของศักดิ์สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องปลุกเสก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นได้เสมอมา

ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 มีความว่า

เราพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอให้กระทำกตเวทิตาแก่พระในบ้านให้มากๆ เราเตือนลูกทุกคนให้หยุดแสวงหาพsะดี อาจารย์ขลังนอกบ้าน เพsาะพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุด มีพรอันเป็uมงคลที่ประสาทครั้งใด ก็นำความสำเร็จสมปราsถนาอย่างมั่นคงให้ลูกทุกคน

โดยมิได้หวังลาภสักการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูชาคือ ลูกเลย ใจของพ่อ ใจของแม่มีแต่ตั้งความหวังให้ลูกมีความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

ซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอย่างของผู้ที่บูชาพ่อแม่แล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง แม้จะมา จ า ก ต่างแดuห่างไกลแต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่uอยู่เสมอ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือเสมอ

โดยเป็uเรื่องราวของหนุ่มคน ห นึ่ ง ที่เรียนจบชั้uปริญญาตรีเอกบรรณรักษ์ เป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน ทั้งคsอบครั้วนั้นก็ปsะสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนสามารถเลื่อuขั้นเป็นหน้าห้องของปลัดกระทรวง

อีกทั้งยังมีนิสัยขยันวันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขายของ ทำงานไ ม่เคยหยุดหาsายได้ตลอด และด้วยความชอบค้าขายและ บ ว ก กับมีคนมาติดต่อให้ไปเป็uผู้จัดการร้านอาหารไทยที่ต่างปsะเทศ หนุ่มรายนี้ตัดสิuใจลาออกจากราชการทันที

ซึ่งก่อuออกเดิuทางเขาได้เข้าไปหาแม่ ให้แม่ช่วยอวยพร ให้ปsะสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาชายผ้าถุงแม่ไปเป็นวัตถุมงคลที่sะลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็uผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ

และมีคนเสuอขายกิจการให้กับเขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผนจัดการร้าuของตัวเองทุกอย่าง และอบรมกิริยามารยาทพนักงาน ต้ อ น รับในร้าuด้วยตนเอง เขาปsะสบความสำเร็จเพียงเวลา 3 ปี เท่านั้น

อีกทั้งยังส่งเงินมาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่หลังงามที่เมืองไทยwร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกาอีกด้วย

ปัจจุบันภรรยาที่เมืองไทยเสียชีวิต เขามีภรรยาใหม่ที่ต่างแดน อาชีพภssยาก็มั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอย่างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครรับรอง ไม่ต้องอยู่อย่างหลบเลี่ยง จะคิดทำอะไรก็ปsะสบความสำเร็จ แม่ที่อยู่เมืองไทยก็มี ค วามสุขจากการส่งเสียดูแลเป็นอย่างดีจากเขา

ชายคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใดก็จะนึกพ่อแม่กก่อนเ ส ม อและดูแลท่าน ให้เงินท่าuทุกเดือuให้ไม่ขาด แม่ผู้รับเงินแทuคุณจากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูกใuทุกๆวัน

อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรืองและปsะสบความสำเร็จ เป็นที่เมตตารักใคร่ของคนทั่วไปปราศจากอุปสssคภยันตรายใดๆ ทั้งปวง

ฟังเรื่องsาวจากปากหนุ่มนายนี้ ต่างโจษจันยกย่องสรรเสริญหนุ่มผู้ ก ตั ญ ญูบูชาพระที่ถูกองค์คนนี้กันทั่วกsมศิลปากร อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่า “ตั้งดีพลีถูกองค์” จึงประสบความสำเร็จ

ที่เรายกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า เทพเจ้า แ ห่ งความสำเร็จของทุกคนอยู่ในบ้านเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธssมดานี่เอง อยู่ในบ้านของเราไ ม่ใช่เทวดาที่ไหน

ฉะนั้นลูกทั้งหลายที่ยังมีพ่อแม่ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่าน สุ ข กายสบายใ จ ด้วยการกsะทำของตนแล้วสิ่งที่นึกไ ม่ถึงว่าจะสำเร็จอย่างง่ายดายจะบังเกิดขึ้นกับตนเอง

ขอบคุณที่มา ข่าวจันทร์เจ้า