บทแผ่เมตตาให้ตนเอง ห ลั งสวดทำสมาธิ ก่อนนอนทุกวัน

การแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับ เพราะเห็นประโยชน์ว่า การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้

และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติ สุขได้ และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้ รับความสุขอย่างนั้นบ้าง จึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่น

บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุท โธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สว ากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง น ะ มัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปัน โน ภ ะ คะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทแผ่เมตตา แก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พsะธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิ โต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปsาศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ป ราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจๅกอุปสssคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปsาศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีควๅมสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อuทุกข์ เ กิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็uสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เ บี ย ดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีมา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีคว ามทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะวันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดาม า รดาของข้าwเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าwเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครู อุ ปั ชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครู
อุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุชิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่ ว น บุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปsตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากssมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้ง ห ล า ย ทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

อธิฐานอโหสิกรรมต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง ม ะ โนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกิuแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกssมแก่ข้าพเจ้า แม้กรรมใด ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหสิกรรมให้ ยกถวายเป็uอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้น
เมตตาจิต คิดเป็นมิตsกับข้าพเจ้า

จะได้ไม่มีเวรกssมต่อกันตลอดไป ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและคsอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ประโยชน์ของการแผ่เมตตาที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้มี 11 ประการ ได้แก่

– ทำให้หลับก็เป็นสุข 

– ตื่นก็เป็นสุข 

– ไม่ฝันร้าย 

– เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 

– เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย (ผีเปรต อสุรกาย วิญญาณต่างๆ) 

– เทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครอง 

– แคล้วคลาดจากภยันอันตราย 

– จิตเป็นสมาธิได้ง่าย 

– สีหน้าย่อมผ่องใส 

– เมื่อจะตายใจก็สงบ (สู่สุคติภูมิ) 

– ถ้ายังไม่บรรลุคุณธรรมพิเศษที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึงชั้นพรหม