บทสวด “พระคาถาชินบัญชร” สวดเป็นประจำชีวิตดี เห็นผลทันตา

ด้วยวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ที่เราต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นสวดมนต์ทุกคืน เพื่อช่วยทำให้กssมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวด อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการ ส ว ด ม น ต์ภาวนาและหมั่นทำแต่กรรมดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆ

ตามที่กล่าวต่อๆกันมา การหัดสวดคาถาชินบัญชร ควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น ยิ่งขึ้นมากยิ่งดี ให้เตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก และดอกมะลิร่วง เด็ดก้านดอก 1 กำ ธูปหอมอย่างดี 9 ดอก เทียน จำนวน 9 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการตั้งนะ โม 3 จบ ต่อด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จากนั้นตั้งจิตนึกถึงสมเด็จโต

บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร 

นโม ๓ จบ

ชะยาสะนาคะตา พุทธาเชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจา สะภังระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธาอัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ป ะ ติ ฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเสปะติฏฐิโต มัยหังพุทโธธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโตมัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเยเม อะนุรุทโธส า รี ปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก

ทักขิเณ ส ะ ว ะ เนมัยหัง อาสุงอานันทะ ราหุลา
กัสสะโป จะมะหานาโม อุภาสุงวามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุ ริ โ ย  วะ ปะภังกะโร
นิ สิ น โ น สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป เถโร ม ะ เ ห สี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อั ง คุ ลิ ม า โ ล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติ ล ะกา มะมะ

เ ส ส า สีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอตาสีติ มะหาเถรา ชิ ต ะ วันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อัง

คะมังเคสุ  สัณฐิตา

ระตะนังปุระโตอาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิวาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อ า ฏ า นาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินาณาว ะ ร ะ สังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปิตตา ทิสัญชาตา พ า หิ รั ช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะเตชะสา
วะสะโต เม ส ะ กิ จ เจนะสะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระ มัชฌัมหิ วิหะรันตังม ะ ฮี ต ะ เ ล
สะทาปาเลนตุ มัง สัพเพเต มะหาปุริสาสะกา

อิ จ เ จ วะ มันโต  สุคุตโต สุรักโข ชิ น า นุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
ธั ม ม า นุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ  ชิ

ตันตะราโย
สัมธัมมานุภาวะ  ปาลิโต  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ ฯ

อานิสงส์และประโยชน์ของการสวดพระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชรนี้มีอานุภาพ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มาก หากผู้ใดสวดมนต์ หรือภาวนาคาถาชินบัญชรอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะกิน เดิน นั่ง นอน หรือภาวนาพระ คาถาหากสวด คาถาชินบัญชรนี้ขณะทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริต แ ก้ สssพโรคได้หายสิ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งพระคาถา ที่มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา