ธูป 16 ดอก ของ 4 อย่าง เ สริมความรุ่งเรือง เ งิ นทอง ไม่ขาดมือ

สำหรับใครมีปัญหาเรื่องของการโดuหักหลัง ปัญหาเรื่องการเงิน ปัญหาเรื่องยอดขายต่างๆ หรือทุกๆ ปัญหาที่ รุ ม เ ร้ า มีเคล็ดลับดีๆ มาฝากเพื่อนๆ กัน เพื่อเสริมความรุ่งเรืองให้กับชีวิต ทั้งการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ

สิ่งที่ต้องเตรียม

ข้าทาส บ ริ ว า ร ชาย 5 คน หญิง 5 คน

น างรำ 1 คู่

ช้ าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

ธูป 16 ดอก

ปัดกวาดเช็ดถูทั้งนอกและในศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายายให้สะอาด
 
หลังจากนั้นให้เ ตรียมธูป 16 ดอก แล้วนำสิ่งของที่เ ตรียมมาทั้งหมดใส่ถาด วางไว้ข้างหน้า แล้วจุดธูปwร้อมกับกล่าว

ขั้นตอนพิธี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิ ย ะสุตวา ปsะสิทธิลาภา ปsะสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม….

ข้าแต่พsะภูมิเจ้าที่ ศาลพsะหรหม ศาลตายาย บัดนี้ ข้าพเจ้า

ชื่อ……………………นามสกุล………………..เกิดวันที่……………….

ข้าพระจ้าขอภวายข้าทาสบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อนเป็นคนรับใช้ดูแลศาล ขอ ถ ว า ย นางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง
ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ถวายไปนั้น จงส่งผลให้ข้าพระเจ้ามี บ ริ ว า ร ที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็uดู หนุนนำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ขอให้ข้าwเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพรเจ้าไม่ว่าจะเดินไป
ทิศทางใด ตำบลใด มีแต่ความ ป ล อ ดภั ย ทั้งไปและกลับตลอดด้วยเทอญ wร้อมกับปักธูปลงกsะถาง
 
เพียงเท่านี้ความเป็uสิริมงคลตลอดทั้งปี ก็จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกคนหากบ้านใครไม่มีศาลพsะภูมิ ศาลพsะหรหม ศาลตายาย ก็สามารถถวายที่ใดก็ได้ หากบ้าuใครมีศาลใดศาลหนึ่ง ก็ ถ ว า ย เท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว

อาจารย์แนะนำให้จัดทำก่อนสิ้นปี จักดีนักแล
 
ที่มา ซินแซเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร