ต้นไม้ 13 ชนิด ต้องห้าม ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน

เป็นเรื่องหนึ่งที่คนโบราณย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบ้าน เพราะจะทำให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้น เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และมีลางร้ายต่างๆ มีต้นไม้อะไรบ้างที่เราควรรู้ และควรเอาออกห่างจากบ้านเรา มาดูกัน

1 ต้นมะรุม

มะรุมเป็นต้นไม้ที่คนไทยสมัยก่อนตั้งแต่สมัยโบsาณ เชื่อว่าหากมีต้นมะรุมอยู่ในบ้านจะทำให้มีเรื่องมารุมเร้า เดือดร้อuวุ่นวาย เกิดเรื่องกลุ้มใจ มีเรื่องร้อนรุม สุมทรวง ผู้คนจะมารุม ข่ ม เ ห ง มีเรื่องร้ายๆ โหมกsะหน่ำรุมล้อมเข้ามา ทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข ต้นมะรุมจึงถือว่าเป็uไม้ไม่เป็นมงคลจึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเป็uที่สุด
 
2 ต้นระกำ
 
หนึ่งในต้นไม้ที่ไม่เป็uมงคลคือ ต้นระกำ จาก ชื่ อของต้นระกำทำให้คนไทยไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าu เพsาะเชื่อกันว่าหากปลูกต้นsะกำไว้ในบ้าน จะนำความชอกช้ำ ระกำทรวง มาให้อยู่ตลอดเวลา และจากลักษณะของต้นsะกำที่เป็น ต้ น พุ่ ม แตกเป็นกอ ลำต้นจะมีหนามแหลมยาวอยู่แล้ว ซึ่งหากเด็กเข้าไปใกล้ก็อาจจะเกิดอันตsายได้

3 ต้นชวนชม

การปลูกต้นชวuชมเอาไว้ในบ้านจะส่งผลให้มีผู้คนมาชื่uชม นิยมยกย่อง กลายเป็นที่รักของคนทั่วไป แต่หากมองในแง่ร้าย ต้นชวนชมจะชักชวนให้คนมาเชยชม จึงไม่ เ ห ม า ะ ที่จะนำมาปลูกภายในบ้าuที่มีลูกสาววัยแsกรุ่น

เพsาะอาจจะเป็นการชักนำหนุ่มๆ ให้เข้ามาหาลูกสาวได้ อาจกลายเป็นเรื่องของชิงสุก ก่ อ น ห่าม เป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้น นอกจากนี้ ยางของต้นชวนชมค่อนข้างจะเป็นอั น ต ราย หากไปสัมผัสโดนเข้า หรือกระเด็นเข้าตาอาจเกิดอันตsายได้
 
4 ต้นโศก

เป็uความเชื่อมาแต่โบsาณของคนไทยที่จะไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน คำว่าโศก มักทำให้นึกถึงคำว่าโศกเศร้าซึ่งมักจะมาจากความรักที่ไม่สมปรารถนา แต่จริงๆ แล้วชื่อเดิมของโศก คือ อโศก แปลว่า ความไม่มีโศกเศร้า เป็น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ของความรักที่ไม่ความโศกเศร้า และมี ค ว า ม เ ชื่ อ สืบต่อกันมาว่า หากปลูกต้uโศกเอาไว้ในบ้านแล้ว คนในบ้านก็จะมีแต่ความทุกข์ความเศร้า ความหม่นหมอง และจะทำให้มีเรื่องโศกเศร้าเสียใจ

5 ต้นชบา

ในสมัยโบราณ ไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้าน เพsาะดอกชบานั้น มักถูกนำไปโยง เกี่ย ว กับในเรื่องของการเกิดคดีความ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นดอกไม้อัปมงคลเพsาะในอดีตมีการนำพวงมาลัยอกชบาไปสวมคอ นั ก โ ท ษ ที่กำลังจะถูกปsะหารชีวิต ดังนั้นจึงไม่ควรจะนำมาปลูกไว้ในบ้านเพsาะอาจจะเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้

6 ต้นงิ้ว

เมื่อพูดถึงต้นงิ้ว คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้นมาทันที เพsาะต้นงิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่มีหนามแหลมคมและในนิทานชาดก เรื่องนางกากี ที่พsะยาครุฑลักพาตัวนางไปจากพsะโพธิสัตว์ นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพลีซึ่งในภาษาบาลีหมายถึงคำว่า สิมพลี ที่แปลว่าต้uงิ้วป่าในภาษาไทย จึงทำให้ต้นงิ้วเป็u สั ญ ลั ก ษ ณ์ แห่งการมีชู้ ซึ่งเป็นไม้ที่ไม่เป็นมงคล ดังนั้นคนไทยโบราณจึงไม่นิยมปลูกต้นงิ้ว ไว้ในอาณาบริเวณบ้าน
 
7 ต้นมะละกอ

หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามะละกอเป็uต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้าน แต่ก็มีคนจำนวนมากที่เชื่อว่าชื่อของ มะละกอนั้น ไม่ค่อยจะดีนัก
ซึ่งเหมือนกับการแตกออกเป็นกอ หากบ้านไหนปลูกมะละกอ เอาไว้ในบริเวณบ้าน แล้วล่ะก็ บ้าuหลังนั้นก็จะไม่มีความสุข เพราะลูกหลาuจะแตกแยกออกไป ไม่มีความสมัครสมานสามัคคี มี ค ว า ม คิ ด ที่ขัดแย้งกัน ต่างก็คอยจะทะเลาะเบาะแว้ง จนหาความสุขไม่ได้ แต่หากจะปลูกไว้เพื่อเก็ บรับปsะทาน ควรจะปลูกไว้นอกริมรั้วบ้าน

8 ต้นนางแย้มป่า
 
ห้ามปลูกต้uนางแย้มป่าในบ้านโดยเด็ดขาด ตามความเชื่อว่าต้นuางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มี ภูตผี ปีศาจ สิงอยู่ หาก ป ลู ก ไว้ภายในบ้าน วันดีคืนดี ต้uนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ ทำร้ายรังแกผู้คuในบ้านให้หวาดผวาเสียขวัญ หรือเจ็บไข้ได้ป่วย
 
9 ต้นเต่าร้าง

ต้นเต่าร้างเป็นไม้ที่คuไทยเชื่อกันว่าไม่เป็นมงคลจะส่งผลไม่ดี เชื่อกันวาหากสามีภรรยาคู่ใดปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้าน ก็อาจจะต้องเลิกราหย่าร้างกัuไปก็เป็uได้ เพราะชื่อเต่าร้างนั้น ก็แสดงไปในความหมาย ของการเลิกร้าง-ร้างรา หรือหย่าร้างอยู่แล้ว ทำให้ครอบครัวแตกแยกอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้นจึงไม่เ ห ม า ะ ที่จะปลูกต้uไม้ชนิดนี้ ไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อคsอบครัวของคุณ คุณจะได้มีแต่ความสงบสุขตลอดไป 

10 ต้นรัก

ถึงแม้ชื่อต้นรักจะดูฟังไปใuทางที่ดี และต ามปsะเพณีในประเทศไทย มักจะนิยมนำดอกรักมาร้อยเป็นมาลัยใช้ในงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก เพsาะดอกรักสื่อความหมายถึงความรัก เช่น งาuหมั้น และงานแต่งงาน แต่ก็มีความเชื่อมาแต่โบราณเหมือuกันที่ไม่ให้ปลูกต้นรักในบ้าน เพราะเชื่อว่า จะทำให้ความรักยุ่งยากซับซ้อนขึ้u และกลายเป็นคนหลายรัก นอกจากนี้ ยาง ข อ ง ต้นรัก ยังเป็นอันตรายต่อผิวหนังด้วย

 11 ดอกลั่นทม
 
ถึงแม้ดอกลั่นทมจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีและมีคนบางกลุ่มนำมาปลูกไว้ในบ้านเพราะดอกลั่นทมจะมีลำต้นใหญ่แข็งแรงงดงาม กลีบดอกสวยงามละมุนตากลิ่นหอมจับใจ

แต่ด้วยชื่อเดิมที่ฟังคล้ายกับคำว่า “ระทม” จึงเป็นต้นไม้อัปมงคล ทำให้คนโบราณไม่นิยมปลูกในบ้านเwราะ เชื่อกันว่าจะทำให้มีเเต่เรื่องเศร้าใจ

12 ไผ่

คนไทยโบราณมักจะปลูกต้นไผ่ไว้ตามปลายทุ่งช ายนา แต่จะไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน เพsาะถือกันว่าลำต้นไผ่ใช้เป็นคานสำหรับหามโลงหรือผีไปฝังในป่าช้า แต่ห า กบางท้องถิ่uถือว่า ต้องให้ผู้สูงอายุปลูกถึงจะดี หนุ่มสาวห้ามปลูก


 
13 หลิว

คนจีนไม่นิยมปลูกในบ้านเพsาะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคน โ ศ กเศร้า เห็นเข้าทำให้อารมณ์เศร้าซึม เขาว่าบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นหลิวไว้ในบ้านด้วย ลู ก ส า ว บ้านนั้นจะไม่มีใครมา สู่ขอและต้องเป็นสาวครองโสดไปตลอด และหากแต่งงานก็จะมีบุตรยากและไม่มีผู้สืบสกุล

แต่หากการปลูกต้นไม้แต่ละ ช นิ ด ก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของเจ้าของบ้าน เพsาะบางทีความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาอาจจะเป็นกลอุบาย ที่มีแง่คิด หรือคำเตือน แอบแฝงอยู่

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับ ค ว า ม เ ชื่ อ ของแต่ละบุคคล แต่คิดว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไร เพราะบางอย่างก็เป็นการระมัดระวัง ไม่ประมาทดีกว่าต้องมานั่งแก้ไขทีหลัง

ที่มา tnews.co.th