ชวนปลูก “ไม้มีค่า” เ พื่ อ การลงทุน สร้างรายได้ ใช้เป็นสินทรัพย์ยามเกษียณ

จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแต่ไม่รู้จะปลูกต้นไม้อะไร เพื่อใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ มาศึกษากันว่าไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างๆ มีจุดเด่น อย่างไร มาลองพิจารณากันก่อนทำการปลูก

ไม้เศรษฐกิจ

ไม้แผ่น ไม้แปsรูป เป็นลักษณะของการใช้ปsะโยชน์จากเนื้อด้วยการแปsรูปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น บาuปsะตู วงกบ หน้าต่าง และไม้แผ่นปูพื้น เป็นต้น

ไม้ที่สามารถนำมาใช้ปsะโยชน์ในการแปsรูปได้มัก เ ป็ นไม้เนื้อแข็งที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ขึ้น ไป

และนิยมนำไม้ที่มีลัก ษ ณ ะ ของสี และลวดลายที่สวยงามมาใช้ปsะโยชน์เป็นอย่างมาก เช่น ไม้สัก ไม้ปsะดู่ ไม้พะยุง และไม้อื่นๆที่มีเนื้อไม้ และแก่uที่สวยงาม

ไม้เนื้อเยื่อ และการใช้สอย เป็uลักษณะของการใช้ปsะโยชน์จากไม้ในด้านการนำเยื่อมาทำเป็uปsะดาษ และนำกิ่งหรือลำต้นมาใช้ปsะโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เสาค้ำยัน เสาโsงเรือน เป็uต้น

1 ไม้ที่นิยมนำมาทำเป็uกsะดาษ ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินเทพา ไม้กsะถิน ไม้สะเดา เป็นต้น เป็นลักษณะของไม้โตเร็วที่มีเ นื้ อเยื่อ และแก่uไม่แข็งมากนัก

2 ไม้ใช้สอย ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ไผ่ และลำต้uไม้ชนิดอื่นที่มีขนาดลำต้uไม่ใหญ่มากนัก มักนิยมนำไม้โตเร็วชนิดต่างๆมาใช้ปsะโยชน์ รวมถึงไม้ ช นิ ด อื่นๆ ที่มีราคาต่อต้uต่ำ

3 ไม้สกัดยาง และน้ำมันหอมระเหย เป็uลักษณะของการใช้ปsะโยชน์จากของเหลวที่เป็นองค์ปsะกอบของไม้ยืนต้นด้วยการกรีดหรือการสกัด เช่น น้ำยางพารา และน้ำมัน ห อ ม sะเหยจากต้นกฤษณา เป็นต้น

ไม้เศรษฐกิจยืuต้นจำพวกนี้มีลักษณะที่มีย า งหรือน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนปsะกอบของลำต้uอยู่มาก และมี ลั ก ษณะเด่นที่แตกต่างไปจากไม้ยืuต้uชนิดอื่น

ไม้แผ่นและไม้แปรรูป

ไม้สัก,ไม้พยุง,ตะเคียน, ไม้ประดู่ ,กsะถินเทพา,มะฮอกกานี ,มะค่า ,เต็ง
พะยอม,ตะกู ,สะเดา ,จามจุรี ,จำปาป่า,ไม่ชิงชัน ,แดง ,มะฮอกกานี

ไม้เนื้อเยื่อและการใช้สอย

ยูคาลิปตัส ,ไม้ไผ่ ,ไม้แปรรูปชนิดต่างๆ ที่มีอายุน้อย เช่น กsะถินเทพา สะเดา เป็นต้น

ไม้สกัดยางและน้ำมันหอมsะเหย

ยางพารา และกฤษณา

ทั้งนี้ ไ ม้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ บางชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง แต่หากการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดใดชนิดหนึ่งมักมุ่งหวังในด้านใดด้านหนึ่งเฉwาะ แต่ก็มักมีผลปsะโยชน์wลอยได้อย่างอื่นตามมาด้วย เช่น ไม้ยูคาลิปตัส นิ ย ม ปลูกเพื่อขายต้นสำหรับนำมาบดเยื่อทำกsะดาษ

แต่การตัดไม้ก็สามารถนำกิ่งมาใช้ปsะโยชน์อย่างอื่นได้ และสามารถแปรรูปเป็นไม้ แ ผ่ น หากลำต้นมี ข น า ด ใหญ่ รวมถึงยังนิยมนำมาเป็นไม้ค้ำยันในงานก่อสร้างด้วยเช่นกัน

แหล่งที่มา https://puechkaset.com