ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้านที่ถูกวิธี ทำแล้วได้อานิสงส์มาก

การสรงน้ำพระพุทธรูป เพิ่มความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใหม่ไทยนั้น เป็นอีกหนึ่งประเพณีดั้งเดิมที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นจึงชวนทุกคนมาสืบสานประเพณีกับ “สรงน้ำพระที่บ้าน” เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อไวรัสจากนอกบ้านอีกด้วย

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน

– โต๊ะที่ประดิษฐาน

– เครื่องหอม (ดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ น้ำปรุง)

– พานและถาดรองตามความเหมาะสม

– ขันหรือ อ่างสำหรับผสมน้ำอบ น้ำปรุงไว้สรงน้ำพระ

– ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนใหม่ หรือฟองน้ำสะอาดๆ

– ขันเล็กๆ สำหรับสรงน้ำพระ

ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน

1 กล่าวขอขมาและอัญเชิญพระพุทธจากหิ้งพระ

ขั้นตอนแรกเราควรกล่าวคำขอขมาก่อนเคลื่อนย้ายองค์พระพุทธรูปจากหิ้งพระ เพื่อให้ท่านอภัยในสิ่งที่เราอาจทำไม่ถูกไม่ควร หรือเพื่อไม่ให้เกิดโทษนั่นเอง โดยเริ่มจากท่อง นะโม 3 จบ และตามด้วยบทขอขมา “ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่โต๊ะที่จัดเตรียมไว้ชั่วคราวเพื่อสรงน้ำพระ

2 ทำความสะอาด ด้วยผ้าผืนใหม่ที่สะอาด หรือจะใช้เป็นฟองน้ำใหม่มาทำการเช็ดที่ละองค์ หากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดๆ แล้วนำมาเช็ดฝุ่นต่างๆ ออกให้หมดดี

3 จากนั้น อั ญ เ ชิ ญ พระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว พ ร้ อ ม ทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัยให้สวยงาม

4 ต่อมาก็เตรียมเครื่องหอม โดยการโรยดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ หรือน้ำปรุงใส่ในขันน้ำ ส ะ อ า ด ไว้สำหรับสรงน้ำพระ

5 ขั้นตอนสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ทุกคนในบ้านต้องมา ตั้ ง จิ ต อธิฐานและร่วมสรงน้ำพระไปพร้อม ๆ กัน โดยการนำขันน้ำที่ใส่เครื่องหอมเตรียมไว้มา ส ร ง ที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์ พ ร้อมกับกล่าวขอขมา ดังต่อไปนี้

บทสวดอธิษฐานก่อนสรงน้ำพระ

เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระ ให้เริ่มตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัทวะโท นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรังคำแปล : เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศก โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

การทำความสะอาดพระพุทธรูปในบ้าน และการสรงน้ำพระนอกจากเป็นสิ่งที่ควร ป ฏิ บั ติ ในช่วงวันสงกรานต์เพราะถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตแล้ว ถ้าคิดว่าการ ส ร ง น้ำ ทำความสะอาดพระเป็นการชำระล้างจิตใจของเราไปด้วย ก็จะเป็นอีกเรื่องราวดีๆ ที่แนะนำอยากให้ทำกันในวันสงกรานต์ทุกปี

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต